Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Nabór na stanowisko referenta ds. obsługi administracyjnej w ZSP w Borzęciczkach

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęciczkach ogłasza nabór
na stanowisko referenta do spraw obsługi administracyjnej na 1/2 etatu

 Wymagania niezbędne:

    1/ obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa,

        o którym mowa w art. 11 ust.2  ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać         zatrudniona, jeżeli posiada potwierdzenie znajomości języka polskiego dokumentem            określonym w przepisach o służbie cywilnej/,

    2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

    3/ wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne,

    4/ kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

    5/ nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

1.Znajomość problematyki oświatowej.
2.Umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu.
3.Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań.
4.Umiejętność pracy w zespole.
5.Preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne.
6.Mile widziany staż pracy w administracji oświatowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie sekretariatu szkoły, rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących,
- przepisywanie korespondencji,
- prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników obsługi,
- prowadzenie teczek akt osobowych pracowników zespołu,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczniów,
- odpowiedzialność materialna i służbowa za powierzone środki pieniężne, druki ścisłego zarachowania, sprzęt i urządzenia biurowe,
- przestrzeganie czasu pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp,
- dochowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych ,jak i spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu zespołu, pracowników, uczniów
i rodziców,
- wykonywanie dodatkowej pracy zleconej przez dyrektora szkoły,
- po zakończeniu pracy zabezpieczenie dokumentacji, wyłączenie źródła energii elektrycznej, zabezpieczenie pomieszczenia przed włamaniem.

Wymagane dokumenty:

- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,
- świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia uczelni,
- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty należy przesłać do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęciczkach, Borzęciczki 9, 63-720 Koźmin Wlkp. do dnia 22 lipca 2009 r. ( decyduje data wpływu do Zespołu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem
**"Nabór na stanowisko referenta do spraw /obsługi administracyjnej/".

Borzęciczki, dnia 8 lipca 2009 r.


Data dodania dokumentu: 2009-07-09
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz