Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
2009 Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zaprasza do udziału w rokowaniach dotyczących zbycia niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność miasta i gminy Koźmin Wlkp. położonych w Gościejewie:

1. działka nr 218/3 o powierzchni  1000 m²  w ewidencji gruntów Rola kl. IVb, zapisana      w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 24289.  Brak planu zagospodarowania przestrzennego.  Na powyższą nieruchomość została wydana decyzja        o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego.

Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosiła  16.982,00 zł brutto

2. działka nr 218/5 o powierzchni  1000 m²  w ewidencji gruntów Rola kl. IVb, zapisana     w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr 24289.  Brak planu zagospodarowania przestrzennego.  Na powyższą nieruchomość została wydana decyzja        o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego.

Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosiła  16.982,00 zł brutto

Na sprzedaż powyższej nieruchomości ogłoszono dwa przetargi zakończone wynikiem negatywnym. Pierwszy 9 stycznia  2009 r., drugi 17 kwietnia 2009 r.

Rokowania zostaną przeprowadzone w Urzędzie MiG Koźmin Wlkp. – pokój nr 25       w dniu 24 lipca 2009 r. o godz. 10.00.

Celem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy ustala się zaliczkę, którą należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy najpóźniej do dnia 21 lipca 2009r. do godz. 15.00 w wysokości 1.700,- zł  na jedną działkę.

            Z nabywcą ustalonym podczas rokowań zostanie zawarta umowa sprzedaży. Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia.  W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wpłacona zaliczka ulega przepadkowi.

            Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 21 lipca 2009r, do godz. 15.00. Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko lub nazwę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkowi rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

            Burmistrz zastrzega sobie możliwość zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój nr 8, tel. (062) 7219351 w godzinach pracy Urzędu.  

Koźmin Wlkp. dnia 22.06.2009r.

 


Data dodania dokumentu: 2009-06-23
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz