Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.Budowa zbiornika retencyjnego w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Ks. St. Goja

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy , ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 7216088, faks 062 7216756.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozminwlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zbiornika retencyjnego w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Ks. St. Goja.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

- ziemnego zbiornika wodnego - retencyjnego o pow. 0,30 ha,

- studni czerpalnej z kręgów bet. o średnicy 1000mm,

- przepustu typ. PP-3 z rur żelbetowych średnica 1000 mm z zastawką betonową światło 1,0 m,

- przepustu typ P-3 z rur żelbetowych średnica 1000mm i długość 5,0 m,

- zakrycie rowu przydrożnego rurami betonowymi o średnicy 400 mm i długości 30m..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.72.70-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości 2000 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia..

·       Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. b) polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności c) wypełniony formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ) d) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ), e) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ), f) oświadczenie o akceptacji umowy (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ) g) dowód wpłaty wadium h)wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (roboty z zakresu budownictwa wodnego,roboty ziemne, roboty melioracyjne) z podaniem ich charakterystyki wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających,że roboty zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, umowy) i) kopie uprawnień budowlanych kierownika budowy w branży instalacyjno - inżynieryjnej wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozminwlkp.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy ul.Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp pok. nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2009 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul.Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp pok. nr 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V. Numer ogłoszenia oraz data zamieszczenia na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 130368 - 2009; data zamieszczenia: 30.04.2009

Załączniki:

SIWZ - [kliknij]

Specyfikacja techniczna - [kliknij]

Kosztorys ofertowy - [kliknij]

Opis techniczny - [str.1] , [str.2] , [str.3] , [str.4] , [str.5] , [str.6] , [str.7] , [str.8], [str.9] , [str.10] , [str.11]

Szice i rysunki - [rys.1] , [rys.2] , [rys.3] , [rys.4] , [rys.5] [rys.6] , [rys.7] , [rys.8] , [rys.9], [rys.10] , [rys.11] , [rys.12] , [rys.13]

 


Data dodania dokumentu: 2009-05-04
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-05-05
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz