Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borzęcicach - budowa sali gimnastycznej oraz sal dydaktycznych.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Urząd Miasta i Gminy , ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 7216088, faks 062 7216756.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozminwlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borzęcicach - budowa sali gimnastycznej oraz sal dydaktycznych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borzęcicach Rozbudowa polegać będzie na budowie sali gimnastycznej wraz zapleczem oraz budowie sal dydaktycznych z częścią żywieniową..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.25-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

Zakończenie: 16.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości 40 000zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1-3 oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie przesłanek art. 24 ustawy, spełniający warunki dodatkowe:

a) Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem
i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. Zamawiający wymaga wskazania co najmniej jednej osoby na stanowisku kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, co najmniej jednej osoby na stanowisko kierownika robót wodociągowo-kanalizacyjnych w branży instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia oraz co najmniej jednej osoby na stanowisko kierownika robót elektroenergetycznych w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadające ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie robót elektroenergetycznych o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. Osoby te winny legitymować się ważnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.

b) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedną salę gimnastyczną z zapleczem
o całkowitej powierzchni zabudowy co najmniej 600 m2. W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.

c) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 200 000zł.W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

d) zastosowane przez Wykonawcę materiały muszą spełniać warunki jakościowe określone w dokumentacji projektowej.

e) w przypadku składania oferty wspólnej Wykonawca musi posiadać wstępne porozumienie zawarte pomiędzy partnerami stwierdzające, że wszyscy partnerzy będą łącznie i solidarnie prawnie odpowiedzialni za wykonanie Umowy dotyczącej wykonania przedmiotowego zamówienia publicznego i że Partner Wiodący będzie upoważniony do podejmowania zobowiązań i otrzymywania instrukcji dla i w imieniu każdego z osobna i wszystkich Partnerów oraz stwierdzający że za wykonanie wspomnianej wyżej Umowy, włącznie
z płatnościami odpowiedzialny będzie Partner Wiodący, ponadto wszyscy partnerzy będą zobowiązani do pozostania w umowie wspólnego działania przez cały okres realizacji zamówienia

2. Ocena spełniania warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne: Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg. formuły : spełnia - nie spełnia.

·       Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

b) polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 200 000zł

c) wypełniony formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ wraz z szczegółowym kosztorysem ofertowym),

d) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ),

e) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ), f) oświadczenie o akceptacji umowy (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ)

g) dowód wpłaty wadium

h)wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich charakterystyki wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających,że roboty zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, umowy)

i) kopie uprawnień budowlanych poszczególnych kierowników (branża konstrukcyjno-budowlana, instalacyjno-inżynieryjna, elektroenergetyczna) wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozminwlkp.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp. m.wozny@kozminwlkp.pl.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2009 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp. pok. nr 11.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V. Numer ogłoszenia oraz data zamieszczenia na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 49503 - 2009; data zamieszczenia: 12.03.2009

Załączniki:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [kliknij]

Zmiana projektu umowy - [kliknij]

SIWZ - [kliknij]

Zmiana SIWZ - [kliknij]

Kosztorys ofertowy sanitarny - [kliknij], [kliknij],  budowlany - [kliknij], [kliknij] elektryczny - [kliknij] [kliknij

Rysunki, specyfikacja techniczna - [kliknij]

Kosztorys ofertowy uzupełnienie - [kliknij], [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2009-03-16
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-04-09
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz