Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
2009 - uchwała budżetowa

Uchwała Nr XXI/158/08

Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

z dnia 30.12.2008 roku

w sprawie: budżetu gminy Koźmin Wlkp. na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit.d, pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, art. 165, art. 166, art. 173, art. 182. art. 188, ust.2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 26.133.560,00 złotych
w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.459.635,00 złotych zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 30.197.560,00 złotych
w tym:

- wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami 3.459.635,00 złotych

2. W wydatkach ustalonych w § 2 punkt 1 wyodrębnia się:

a).  wydatki bieżące w kwocie  22.642.360,00 złotych

      w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  10.488.383,00 złotych

        - dotacje                                                        1.022.014,00 złotych

        - obsługa długu                                          280.000,00 złotych

           b). wydatki majątkowe w kwocie                         7.555.200,00 złotych
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Tworzy się rezerwy:

1). Ogólną w wysokości 64.073,00 złotych

2). Celową w wysokości 1.000,00 złotych

z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości 1.000,00 złotych

§ 4

  1. Deficyt budżetu w wysokości 4.064.000,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

  2. Ustala się przychody i rozchody budżetu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się wykaz wydatków majątkowych w tym inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości

- przychody – 55.000,00 złotych

- wydatki – 74.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

  1. Uchwala się dotację dla instytucji kultury i dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie w 2009 roku w wysokości 928.839,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 6A do niniejszej uchwały.

  2. Uchwala się dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13.175,00 złotych zgodnie
    z załącznikiem Nr 6B do niniejszej uchwały.

  3. Uchwala się dotacje podmiotową z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 80.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 6C do niniejszej uchwały.

§ 8

Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości 200.000,00 złotych.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 6.000.000,00 złotych z tego na:

1). Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 400.000,00 złotych

2). Finansowanie planowanego deficytu budżetu 4.064.000,00 złotych

3). Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 1.536.000,00 złotych.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1). Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach
w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu
w tym do zmniejszania lub zwiększania kwot wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, z wyjątkiem kwot dotacji i kwot wydatków majątkowych

2). Zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,00 złotych

3). Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

4). Zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy
i terminu zapłaty upływa w roku następnym

5). Do udzielania pracownikom Urzędu Miasta i Gminy i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, dla których Urząd prowadzi obsługę księgową zaliczek jednorazowych i stałych do wysokości 7.000,00 złotych.

§ 11

 Ustala się kwotę 1.000.000,00 złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźmina Wielkopolskiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                     w Koźminie Wielkopolskim      

                                                                                     (-) mgr inż. Justyn Zaradniak

Załączniki:

Nr 1 Dochody budżetu roku 2009 - [kliknij]

Nr 2 Wydatki budżetu roku 2009 - [kliknij]

Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2009r. - [kliknij]

Nr 4 Wykaz wydatków majątkowych na rok 2009 - [kliknij]

Nr 5 Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - [kliknij]

Nr 6 A Wykaz dotacji przydzielonych dla instytucji kultury oraz dotacje celowe na dofinansowanie w 2009r. - [kliknij]

Nr 6 B Dotacje dla powiatu na zadanie bieżące, realizowane na podstawie porozumień między JST - [kliknij]

Nr 6 C Dotacje podmiotowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - [kliknij]


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2009-02-13
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-02-13
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz