Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy.Dostawa opału dla gminnych placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2009.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

 Urząd Miasta i Gminy , ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 7216088, faks 062 7216756.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dostawa opału dla gminnych placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2009..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału dla gminnych placówek oświatowych w mieście i gminie Koźmin Wlkp. w roku 2009. Zamawiający przewiduje w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r. zakupić następującą ilość:

1.węgiel orzech 160 ton

2.miał węglowy 100 ton.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż w/w ilość jest podana tylko i wyłącznie w celu orientacyjnym, a nie wiążącym strony. Oferent składający ofertę zobowiązany jest podać cenę brutto za 1 tonę wraz z dostawą:

a)Węgiel orzech kaloryczność 23 000 kj / kg zawartość popiołu nie więcej niż 18 % całkowita zawartość siarki nie więcej niż 0,80 %

b) Miał węglowy wartość opałowa 23 000 kj/kg zawartość popiołu nie więcej niż 18 % całkowita zawartość siarki nie więcej niż 0,80 %.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 10.11.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium: Wymagana wpłata wadium 1500 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 a)są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
 i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

·       Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a)wypełniony formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ),
b)oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ),
c)oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ), d)Oświadczenie o akceptacji umowy (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ)
e)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f)Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
g)dowód wpłaty wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozminwlkp.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp. pok. nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2008 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp. pok. nr 10.

IV.    3.5Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V.      Data i numer publikacji ogłoszenia w portalu internetowym UZP

Numer ogłoszenia: 345277 - 2008; data zamieszczenia: 02.12.2008

Załączniki:

SIWZ - [kliknij]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2008-12-04
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-12-04
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz