Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy.Dostawa opału dla gminnych placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2009.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

 Urząd Miasta i Gminy , ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 7216088, faks 062 7216756.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dostawa opału dla gminnych placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2009..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału dla gminnych placówek oświatowych w mieście i gminie Koźmin Wlkp. w roku 2009. Zamawiający przewiduje w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r. zakupić następującą ilość:

1.węgiel orzech 160 ton

2.miał węglowy 100 ton.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż w/w ilość jest podana tylko i wyłącznie w celu orientacyjnym, a nie wiążącym strony. Oferent składający ofertę zobowiązany jest podać cenę brutto za 1 tonę wraz z dostawą:

a)Węgiel orzech kaloryczność 23 000 kj / kg zawartość popiołu nie więcej niż 18 % całkowita zawartość siarki nie więcej niż 0,80 %

b) Miał węglowy wartość opałowa 23 000 kj/kg zawartość popiołu nie więcej niż 18 % całkowita zawartość siarki nie więcej niż 0,80 %.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 10.11.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium: Wymagana wpłata wadium 1500 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 a)są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
 i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

·       Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a)wypełniony formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ),
b)oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ),
c)oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ), d)Oświadczenie o akceptacji umowy (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ)
e)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f)Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
g)dowód wpłaty wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozminwlkp.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp. pok. nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2008 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp. pok. nr 10.

IV.    3.5Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V.      Data i numer publikacji ogłoszenia w portalu internetowym UZP

Numer ogłoszenia: 345277 - 2008; data zamieszczenia: 02.12.2008

Załączniki:

SIWZ - [kliknij]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2008-12-04
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-12-04
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz