Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej w SP Nr 1 w Koźminie Wlkp.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp. ogłasza nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w wymiarze 1 etatu

Wymagania niezbędne:

 

1.       obywatelstwo polskie,

 

2.       wykształcenie co najmniej średnie o profilu ekonomicznym lub administracyjnym,

3.       umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu,

4.       umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań,

5.       dobra organizacja pracy własnej,

6.       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z  pełni praw publicznych,

7.       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku,

8.       kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

9.       kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:

 

 1. doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkolnego sekretariatu,

 2. obsługa urządzeń biurowych,

 3. podstawowa znajomość prawa oświatowego, Kodeksu Pracy i ustawy o ochronie danych osobowych,

 4. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Zakres obowiązków:

 

 1. prowadzenie sekretariatu szkoły, rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,

 2. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji służbowej, także pocztą elektroniczną,

 3. prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych szkoły,

 4. prowadzenie dokumentacji uczniów,

 5. prowadzenie dokumentacji wycieczek szkolnych,

 6. prowadzenie teczek akt osobowych pracowników szkoły,

 7. odpowiedzialność materialna i służbowa za powierzone środki pieniężne, druki ścisłego zarachowania, sprzęt i urządzenia biurowe,

 8. przygotowanie danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO),

 9. dochowanie tajemnicy służbowej, dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych, jak i spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu pracowników, uczniów i rodziców,

 10. przestrzeganie regulaminu pracy i przepisów bhp,

 11. wykonywanie dodatkowej pracy zleconej przez Dyrektora szkoły,

 12. po zakończeniu pracy zabezpieczenie dokumentów, wyłączenie źródła energii elektrycznej, zabezpieczenie pomieszczenia przed włamaniem.

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy,

 2. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

 3. oświadczenie, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci  Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp. do dnia 12 grudnia 2008 roku do godz. 1200 (decyduje data wpływu do szkoły) w  zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na   stanowisko referenta administracji szkolnej”.

Koźmin Wlkp., dnia 24 listopada 2008 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Strajku Dzieci Koźminskich 1906/1907 

w Koźminie Wlkp.

mgr Bożena Kulka  

                                                                                                                                                                                                

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2008-11-24
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-11-24
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz