Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
2008 zapytanie do przetargu na ochronę ubezpieczeniową

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi:

Dot. Informacje uzupełniające do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Gminę Koźmin Wielkopolski na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy.

W OPOWIEDZI NA PYTANIA JEDNEGO Z WYKONAWCÓW PONIŻEJ PODAJEMY NASTĘPUJĄCE WYJAŚNIENIA:

Pytanie:

1.       W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości 300.000,00 PLN oraz zgłaszania nowego sprzętu elektronicznego i sprzętu którego wartość uległa zwiększeniu w ciągu 90 dni od daty przyjęcia nowonabytego mienia lub wykonanej inwestycji do ewidencji środków trwałych Ubezpieczającego.

2.       W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości 2.000.000,00 PLN oraz zgłaszania nowego mienia i mienia którego wartość uległa zwiększeniu w ciągu 90 dni od daty przyjęcia nowonabytego mienia lub wykonanej inwestycji do ewidencji środków trwałych Ubezpieczającego.

3.       W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wnioskujemy o wprowadzenie limitu 100.000,00 PLN na szkody spowodowane uderzeniem pojazdu należącego do Ubezpieczającego i Ubezpieczonego

4.       Czy w poprzednim okresie ubezpieczenia obowiązywały jakieś franszyzy? Jakie?

5.       Jaki jest średnioroczny wzrost majątku?

6.       Czy w ciągu najbliższych 2 lat planowane są jakieś inwestycje? Jakie?

7.       W jakim terminie nastąpi zgłoszenie mienia w celu rozliczenia klauzuli automatycznego pokrycia?

8.       Proszę o podanie liczby i rodzaju planowanych imprez w okresie do 31.12.2009r.

9.       Jakie mienie jest chronione przechowywane przez Ubezpieczającego? Jaka jest wartość tego mienia?

10.   Czy w przypadku rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o odpowiedzialność cywilną zarządcy nieruchomości chodzi o obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów?

11.   Prosimy o podanie rocznych wpływów z tytułu zarządzania nieruchomościami?

12.   Jakimi nieruchomościami zarządza Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski? (domy mieszkalne, biurowce itp.) Czy dotrzymywany jest plan remontów?

13.   Prosimy o dołączenie na stronie internetowej załączników do SIWZ

14.   Prosimy o podanie szkodowości za ostatnie 3 lata dotyczącej wszystkich wnioskowanych ryzyk. (wypłacone odszkodowania, zgłoszone roszczenia, okoliczności mogące rodzić podstawę do zgłoszenia roszczenia – wartość i liczba szkód z podziałem na poszczególne lata oraz z uwzględnieniem rezerw)

15.   Prosimy o wykaz pojazdów z uwzględnieniem: marki, typu, rodzaju, liczby miejsc, pojemności silnika, ładowności, roku produkcji oraz wartości

Odpowiedź: 

1.       Zgodnie z art. 38 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych pytanie nie dotyczy treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.       Zgodnie z art. 38 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych pytanie nie dotyczy treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.       Zgodnie z art. 38 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych pytanie nie dotyczy treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.       Zgodnie z art. 38 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych pytanie nie dotyczy treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.       Średnioroczny wzrost majątku wynosi 1.300.000,-zł

6.       Tak. Budowa 2 sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych, budowa budynku przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną przy SP Borzęcice, budowa parkingu samochodowego w Koźminie Wielkopolskim, przebudowa dróg Nowa Obra Biały Dwór Pogorzałki Wielkie, budowa Ośrodka Kultury Wiejskiej w Skałowie.

7.       Zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym oraz w środkach trwałych i wyposażeniu Ubezpieczyciel ma prawo zwrócić się do Ubezpieczonego o wykaz zakupionych w ciągu roku ubezpieczeniowego środków trwałych, wyposażenia i sprzętu elektronicznego w celu rozliczenia przedmiotowej klauzuli w ciągu 30 dni od dnia zakończenia okresu ubezpieczenia.

8.       Na nadchodzący rok zaplanowanych zostało 6 imprez: Mistrzostwa Koźmina Wielkopolskiego w tenisie stołowym, Dzień Strażaka i Zawody Strażackie, Dni Koźmina Wielkopolskiego, Święto Patrona Miasta i Gminy, Dożynki, Bieg Maćka plus mniejsze imprezy kulturalne, sportowe, które nie są wpisane w kalendarz stałych imprez, np. dyskoteki, festyny szkolne itp.

9.       Na chwilę obecną Gmina nie jest w stanie podać rodzaju oraz wartości mienia chronionego, przechowywanego przez Ubezpieczającego.

10.   Tak, chodzi o obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21.09.2004r.

11.   Roczny wpływ z tytułu zarządzania nieruchomościami to 133.300,-

12.   Gmina zarządza budynkami mieszkalnymi, biurowymi, świetlicami, Strażnicami OSP, garażami, budynkami gospodarczymi, magazynami, boiskami sportowymi, placami zabaw.

13.   Dane w załączeniu.

14.   Dane w załączeniu.

15.   Dane w załączeniu.

Warunki i wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2008-11-14
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-11-14
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz