Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Ochrona ubezpieczeniowa.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy , ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 7216088, faks 062 7216756.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozminwlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona ubezpieczeniowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeń komunikacyjnych w następujących jednostkach organizacyjnych: 1.Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski 2.Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Krotoszyńska 16. 3.Publiczne Przedszkole, ul. Zamkowa 2 A, 63-720 Koźmin Wielkopolski. 4.Szkoła Podstawowa Nr 1, Glinki 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski. 5.Szkoła Podstawowa Borzęcice, Borzęcice 136. 6.Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Klasztorna 29, 63-720 Koźmin Wielkopolski. 7.Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borzęciczkach, Borzęciczki 9, 63-720 Koźmin Wielkopolski. 8.Szkoła Podstawowa w Starej Obrze, ul. Szkolna 6, Stara Obra, 63-720 Koźmin Wielkopolski. 9.Szkoła Podstawowa w Mokronosie- oddział przedszkolny we Wrotkowie, Wrotków 23. 10.Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy, ul. Kopernika 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki tj.:

1)posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej,

2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Kryterium oceny ofert:

 Część I zamówienia:

 A. Cena łączna ubezpieczenia - 60%

B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 40%

1)cena łączna ubezpieczenia - suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego przetargu. Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: P min An = __________ x 100 pkt. Pn An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A n - numer oferty Pmin - cena minimalna wśród złożonych ofert Pn - cena zaproponowana przez wykonawcę

2)zaakceptowane klauzule dodatkowe - ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg. następujących zasad: za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 18, 19, 21, 23 zostaną przyznane po 3 punkty za każdą klauzulę, za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 15, 16, 17, 20 zostanie przyznanych po 5 punktów za każdą klauzulę, za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 13, 14, 22 zostanie przyznanych po 10 punktów za każdą klauzulę, za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 24 zostanie przyznanych 18 punktów, za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 12 zostanie przyznanych 20 punktów. UWAGA: Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści wszystkich klauzul oznaczonych numerami od 1 do 11 spowoduje odrzucenie oferty. UWAGA - w przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul fakultatywnych, odbiegających na niekorzyść od treści zawartej w Specyfikacji, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów. W przypadku dopisków oraz zmian na korzyść - za daną klauzulę przyznana będzie przewidziana ilość punktów. Przy zastosowaniu tej metodyki (w stosunku do kryterium B) dla każdej oferty zostanie wyliczony wskaźnik oceny oferty będący średnią arytmetyczną oceny wszystkich członków komisji.

 3)W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem: Won = An x 60 % + B x 40 % Won - wskaźnik oceny oferty Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.

Część II zamówienia Kryteria oceny ofert: Cena łączna ubezpieczenia - 100% Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę..

·       Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii nie potwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie.

 1 Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności ubezpieczeniowej:

- Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.)(Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 5 do oferty)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania oferty (Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 3 do oferty)

2 Spełnianie warunków udziału w postępowaniu i nie podleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu: - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Uzp oraz o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Uzp(Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 1 do oferty, wg załączonego wzoru)

 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty lub więcej podmiotów gospodarczych każdy z nich musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt 1-4 ustawy Pzp, oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp. - każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez podmioty występujące wspólnie musi zawierać pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego wszystkie podmioty występujące wspólnie. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w wierszu 4 (aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozminwlkp.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ul. Stary Rynek 11 63 - 720 Koźmin Wlkp. pok. nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2008 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ul. Stary Rynek 11 63 - 720 Koźmin Wlkp. pok. nr 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Polisy ubezpieczeniowe.

·       1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC)..

·       2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

·       3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.12.2011.

·       4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·       1. Cena - 60

·       2. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 40

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenie następstw NW.

·       1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych - ubezpieczenie imienne - ubezpieczenie bezimienne.

·       2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

·       3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

·       4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

V. Numer ogłoszenia oraz data zamieszczenia na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 304583 - 2008; data zamieszczenia: 07.11.2008

Załączniki:

SIWZ - [kliknij]

Załącznik 1 - [kliknij]

Załącznik 2 - [kliknij]

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2008-11-07
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-11-14
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz