Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Ogłoszenie o zamówieniu - - dostawa samochodu osobowego 9 miejscowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Urząd Miasta i Gminy, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 7216088, fax 062 7216756.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozminwlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dostawa samochodu osobowego 9 miejscowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup fabrycznie nowego 9-osobowego samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych o min. parametrach zawartych w specyfikacji technicznej

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.60.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

data zakończenia: 10.10.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·       Informacja na temat wadium: 1500 PLN.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych,
2) zaproponują samochód osobowy, który będzie spełniał następujące warunki:
a) nowy, tj. bezwypadkowy i wyprodukowany w 2008 roku,
b) z homologacją auta bazowego - 9 osobowego,
c) z homologacją pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych.
3) szczegółowy opis minimalnych wymagań technicznych oraz elementów wyposażenia samochodu osobowego objętego przedmiotem zamówienia określony został w druku specyfikacja techniczna
4) szczegółowe sposób wykonania zamówienia publicznego opisane zostały w druku projekt umowy
5) udzielą gwarancji :
a) na pojazd bazowy min. 24 miesiące bez limitu kilometrów
b) na lakier min. 36 miesięcy
c) na perforację nadwozia min. 72 miesiące

·       Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony druk o nazwie formularz ofertowy
2) wypełniony druk o nazwie opis warunków technicznych
3) oświadczenie o akceptacji projektu umowy,
4) oświadczenia wynikające z art. 22 oraz art. 24 ustawy PZP
5) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione lub potwierdzone przez właściwy organ nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozminwlkp.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 

Urząd Miasta i Gminy
ul. Stary Rynek 11
63 - 720 Koźmin Wlkp.
pok. nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2008 godzina 09:45,

miejsce: Urząd Miasta i Gminy
ul. Stary Rynek 11
63 - 720 Koźmin Wlkp.
pok. nr 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V.  Numer ogłoszenia oraz data zamieszczenia w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 194956 - 2008; data zamieszczenia: 20.08.2008

Załączniki:

SIWZ - [kliknij]

Załącznik nr 6, specyfikacja techniczna - [kliknij]

Załącznik nr 7 , opis warunków technicznych - [kliknij]

 

 


Data dodania dokumentu: 2008-08-21
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-08-21
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz