Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Ogłoszenie o zamówieniu - - dostawa samochodu osobowego 9 miejscowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Urząd Miasta i Gminy, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 7216088, fax 062 7216756.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozminwlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dostawa samochodu osobowego 9 miejscowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup fabrycznie nowego 9-osobowego samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych o min. parametrach zawartych w specyfikacji technicznej

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.60.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

data zakończenia: 10.10.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·       Informacja na temat wadium: 1500 PLN.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych,
2) zaproponują samochód osobowy, który będzie spełniał następujące warunki:
a) nowy, tj. bezwypadkowy i wyprodukowany w 2008 roku,
b) z homologacją auta bazowego - 9 osobowego,
c) z homologacją pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych.
3) szczegółowy opis minimalnych wymagań technicznych oraz elementów wyposażenia samochodu osobowego objętego przedmiotem zamówienia określony został w druku specyfikacja techniczna
4) szczegółowe sposób wykonania zamówienia publicznego opisane zostały w druku projekt umowy
5) udzielą gwarancji :
a) na pojazd bazowy min. 24 miesiące bez limitu kilometrów
b) na lakier min. 36 miesięcy
c) na perforację nadwozia min. 72 miesiące

·       Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony druk o nazwie formularz ofertowy
2) wypełniony druk o nazwie opis warunków technicznych
3) oświadczenie o akceptacji projektu umowy,
4) oświadczenia wynikające z art. 22 oraz art. 24 ustawy PZP
5) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione lub potwierdzone przez właściwy organ nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozminwlkp.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 

Urząd Miasta i Gminy
ul. Stary Rynek 11
63 - 720 Koźmin Wlkp.
pok. nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2008 godzina 09:45,

miejsce: Urząd Miasta i Gminy
ul. Stary Rynek 11
63 - 720 Koźmin Wlkp.
pok. nr 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V.  Numer ogłoszenia oraz data zamieszczenia w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 194956 - 2008; data zamieszczenia: 20.08.2008

Załączniki:

SIWZ - [kliknij]

Załącznik nr 6, specyfikacja techniczna - [kliknij]

Załącznik nr 7 , opis warunków technicznych - [kliknij]

 

 


Data dodania dokumentu: 2008-08-21
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-08-21
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz