Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Zasady tworzenia Klubów Radnych

Załącznik nr 8 do Statutu Gminy Koźmin Wielkopolski


ZASADY TWORZENIA KLUBÓW RADNYCH

§ 1

Radni mogą tworzyć kluby radnych, określane dalej jako „kluby”, według kryteriów przez siebie przyjętych.

§ 2

1.Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej trzech radnych.
2.Postanowienie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
3.W zgłoszeniu podaje się :
1)nazwę klubu,
2)listę członków,
3)imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
4.W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§ 3

1.Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
2.Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 4

Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna.

§ 5

1.Kluby działają przez okres kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
2.Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.
3.Klub wykreśla się z rejestru a tym samym ulega rozwiązaniu gdy liczba jego członków spadnie poniżej 3.

§ 6

Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

§ 7

Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

§ 8

1.Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2.Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
3.Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.
4.Postanowienie ust.3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 9

1.Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze, uchwałodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
2.Kluby mogą przedstawić swoje opinie stanowisko i wnioski na sesji Rady, wyłącznie przez swych przedstawicieli.

§ 10

Na wniosek przewodniczących klubów Zarząd obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.