Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Statut Gminy Koźmin Wielkopolski

Statut Gminy Koźmin Wielkopolski
(tekst ujednolicony)

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

§ 1

1.Gmina Koźmin Wlkp., zwana dalej w niniejszym Statucie „Gminą” jest posiadającą osobowość prawną podstawową jednostką samorządu gminnego powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
2.Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy z mocy ustawy o samorządzie gminnym stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne przez udział w referendum, oraz poprzez swe organy.

§ 2

1.Gmina położona jest w województwie wielkopolskim i obejmuje obszar 152,69km2.
2.Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1:100.000 stanowiąca załącznik nr 1 Statutu.
3.W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa i osiedla oraz stosownie do potrzeb i tradycji inne jednostki pomocnicze.
4.Utworzenie jednostki pomocniczej musi czynić zadość następującym zasadom:
a)inicjatorem utworzenia, łączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,
b)tworzenie, łączenie, podział lub znoszenie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami społecznymi, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
c)projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
d)przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

§ 3

1.Herbem miasta Koźmina Wielkopolskiego jest orzeł biały typu piastowskiego na czerwonym tle. Tło obramowane łukowo wygiętymi grubymi liniami u dołu połączonymi dwoma motywami stylizowanych linii burbońskich – tworzy rodzaj tarczy o proporcjach wysokość : szerokości jak 33 : 32. Korpus orła gładki, wrzecionowaty, głowa zwrócona w prawo. Z otwartego dzioba wystaje stylizowany, zakręcony ku górze język. Z tyłu głowy trzy ostro zakończone pióra. Dziób i szpony złote. Skrzydła symetryczne po sześć piór szerokich (skrajne krótsze) przedzielonych cienkimi, są zakończone ślimacznicą. Spośród trzech ostro zakończonych piór wyłaniają się nogi pokryte łuską, podobnie jak szpony. Ogon wachlarzowaty z 9-u piór składa się z pięciu rodzajów piór.
Wzór herbu określa załączniki nr 2 do niniejszego Statutu.
2.Flaga miasta Koźmina Wielkopolskiego jest prostokątna w kolorze zielonym. Na środku umieszczony jest herb miasta.
Wzór flagi określa załącznik nr 3 do niniejszego Statutu.
3.Hejnałem miasta Koźmina Wielkopolskiego jest melodia, której zapis nutowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Statutu.
4.Zasady używania herbu i flagi oraz odtwarzania hejnału może ustalić Rada Miejska odrębnymi uchwałami.
5.Patronem Koźmina Wielkopolskiego jest św. Wawrzyniec.
6.Przewodniczący Rady Miejskiej w czasie Sesji Rady Miejskiej nosi odznakę, którą stanowi wizerunek herbu miasta z umieszczoną poniżej plakietką z napisem „Przewodniczący Rady Miejskiej”. Wizerunek herbu wraz z plakietką zawieszone są na łańcuchu.
7.Burmistrz Miasta i Gminy reprezentując gminę w czasie oficjalnych uroczystości nosi odznakę, którą stanowi wizerunek herbu miasta z umieszczoną poniżej plakietką z napisem „Burmistrz”. Wizerunek herbu wraz z płytką zawieszone są na łańcuchu.

§ 4

Siedzibą organów Gminy jest miasto Koźmin Wielkopolski.

ROZDZIAŁ II

Zakres działania, zadania Gminy oraz zasady ich realizacji.

§ 5

Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej, w szczególności w zakresie:
1)ładu przestrzennego, gospodarki terenami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2)gminnych dróg, uli, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3)wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4)lokalnego transportu zbiorowego,
5)ochrony zdrowia,
6)pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7)gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8)edukacji publicznej,
9)kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10)kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11)targowisk i hal targowych,
12)zieleni gminnej i zadrzewień,
13)cmentarzy gminnych,
14)porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15)utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16)polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17)wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18)promocji gminy,
19)współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20)współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

§ 6

1.Zakres działania Gminy określają:
a)ustawy i akty wydane na podstawie oraz w granicach upoważnień ustawy,
b)porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej,
c)uchwały Rady podjęte w celu realizacji rozstrzygających wyników referendum gminnego oraz inne uchwały podjęte w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty.
2.Gmina może prowadzić działalność gospodarczą, wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

§ 7

1.Gmina wykonuje swoje zadania poprzez:
a)działalność swych organów i organów jednostek pomocniczych,
b)gminne jednostki organizacyjne,
c)działalność innych podmiotów – krajowych i zagranicznych – na podstawie zawartych z nimi umów i porozumień.
2.Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
3.Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

ROZDZIAŁ III

Władze gminy.

§ 8

1.Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.
2.Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa o referendum lokalnym

§ 9

Uchwały Rady Miejskiej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 10

1.Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
2.Zasady i tryb wyborów członków Rady określa ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

§ 11

1.Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
2.Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

§ 12

1.Do wyłącznej właściwości Rady należy:
1)uchwalenie statutu gminy,
2)ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3)powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy – na wniosek Burmistrza,
4)uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu,
5)uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6)uchwalanie programów gospodarczych,
7)ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizacje zadań przez te jednostki,
8)podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9)podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a)określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady,
b)emitowania obligacji oraz określania zasad zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,
c)zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d)ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,
e)zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę,
f)tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g)określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,
h)tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i)ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń ustalanych przez Burmistrza w roku budżetowym.
10)określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11)podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, na podstawie porozumień.
12)podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,
12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych
13)podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14)nadawanie honorowego obywatelstwa Koźmina Wielkopolskiego oraz medalu Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej,
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15)stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.

§ 13

1.Rada Miejska wybiera Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady określonego w § 11 ust.1 Statutu w głosowaniu tajnym.
2.Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady oraz prowadzi jej obrady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.
3.Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:
a)zwołuje sesje Rady,
b)przewodniczy obradom,
c)sprawuje policję sesyjną,
d)kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
e)zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
f)podpisuje uchwały Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej,
g)czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
4.Przewodniczący oprócz uprawnień przewidzianych w ust. 3 upoważniony jest do reprezentowania Rady na zewnątrz.
5.Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.
6.Czynności o jakich mowa w ust.5, obejmują:
a)określanie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,
b)przygotowanie projektu porządku obrad,
c)otwarcie sesji,
d)powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród nowo wybranych radnych, obecnemu na sesji.
7.Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust.6 pkt b, powinien obejmować sprawozdanie Burmistrza o stanie Gminy.
8.W przypadku, gdy Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji nie może wykonać czynności określonych w ust.5, wykonuje je Wiceprzewodniczący Rady poprzedniej kadencji.

§ 14

1.W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
2.Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust.1, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

§ 15

W przypadku odwołania z funkcji lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§ 16

Szczegółowy tryb działania Rady określa Regulamin Rady Miejskiej, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego Statutu.

§ 17

1.Rada ze swojego grona powołuje następujące stałe komisje:
1)Rewizyjną,
2)Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych,
3)Spraw Społecznych,
4)Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska.
2.Radny może być członkiem jednej komisji stałej.
3.W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.
4.Komisje podlegają Radzie, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
5.W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu

§ 18

1.W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów działających w Radzie.
2.Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być Przewodniczący ani Wiceprzewodniczący Rady.
3.Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego Statutu.

§ 19

Obsługę Rady i Komisji zapewnia pracownik Urzędu Miasta i Gminy, zatrudniony na stanowisku ds. obsługi Rady.

§ 20

1.Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz.
2.Kadencja Burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Miejskiej, lub wyboru go przez Radę Miejską i upływa z dniem upływu kadencji Rady Miejskiej.

§ 21

1.Burmistrz wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.
2.Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady Miejskiej ślubowania o następującej treści: „Obejmując urząd burmistrza miasta i gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Skreślono.           § 22

§ 23

Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje lub odwołuje swego zastępcę.

§ 24

Funkcji burmistrza oraz jego zastępcy nie można łączyć z:
1)funkcją wójta, burmistrza i prezydenta lub ich zastępców w innej gminie,
2)członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest burmistrzem,
3)zatrudnieniem w administracji rządowej,
4)mandatem posła lub senatora.

§ 25

Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone w ustawach, porozumieniach zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub organami administracji rządowej.

§ 26

1.Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy, którego kierownikiem.
2.Organizacje i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy określa regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

§ 27

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
1)przygotowanie projektów uchwał Rady,
2)gospodarowanie mieniem komunalnym,
3)podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
4)wykonywanie uchwał Rady,
5)skreślono.

Skreślono.           § 28

§ 29

1.Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Burmistrz albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca Burmistrza samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą.
2.Skreślono.
3.Czynność prawna, która może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych wymaga dla swojej skuteczności kontrasygnaty Składnika Gminy (Głównego Księgowego Budżetu), lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 30

1.Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z przyczyny innej niż nieudzielenie Burmistrzowi absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.
2.Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.
3.Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku, którym mowa w ust. 1.
4.Uchwałę, o której mowa w ust. 3, Rada podejmuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym”.

§ 31

Jeżeli zgłoszony w trybie § 30 wniosek o podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony w tym trybie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania

§ 32

1.W przypadku wygaśnięcia mandatu Burmistrza przed upływem kadencji, przeprowadza się wybory przedterminowe na zasadach określonych w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w ustawie – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
2.Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji Burmistrza.

§ 33

1.Wygaśnięcie mandatu Burmistrza przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy.
2.W przypadku wygaśnięcia mandatu Burmistrza przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Burmistrza, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
3.Po upływie kadencji Burmistrza pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Burmistrza. Po upływie kadencji Burmistrza , zastępca Burmistrza pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego zastępcę Burmistrza.

§ 34

Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 35

1.Majątek Gminy, służący zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, może być zarządzany przez jednostki organizacyjne i podmioty określone w §7 ust.1.
2.Zasady zarządzania, o jakich mowa w ust.1 określa Rada w drodze odrębnych uchwał.
3.Skreślono.


ROZDZIAŁ IV

Jednostki pomocnicze Gminy.

§ 36

1.O utworzeniu jednostki pomocniczej Gminy lub zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały z uwzględnieniem zasad określonych w §2 Statutu.
2.Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust.1.

§ 37

Uchwała w sprawie utworzenia lub zniesienia jednostki pomocniczej, powinna określać:
1)jej obszar,
2)granicę,
3)nazwę,
4)sposób opublikowania uchwały i datę jej wejścia w życie.

§ 38

1.Organem uchwałodawczym w Sołectwie jest zebranie wiejskie, które obejmuje wszystkich mieszkańców mających czynne prawo wyborcze.
2.Organem wykonawczym w Sołectwie jest Sołtys, wspomagany przez Radę Sołecką.
3.Tryby i zasady wyboru Sołtysa, członków Rady Sołeckiej oraz sposób zwoływania i obradowania zebrania wiejskiego określa Rada Miejska w Statucie Sołectwa.

§ 39

1.Organem uchwałodawczym w Osiedlu jest Rada Osiedla o liczbie członków ustalonej według art.17 ustawy o samorządzie gminnym.
2.Organem wykonawczym w Osiedlu jest Zarząd Osiedla na czele z Przewodniczącym Zarządu, przy czym organ ten wybierany jest stosując odpowiednio art.28 ustawy o samorządzie gminnym.
3.Tryb i zasady wyborów Rady Osiedla określa Rada Miejska w Statucie Osiedla.

§ 40

Przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych zapraszani są do udziału w sesjach.

§ 41

Rada w Statucie jednostki pomocniczej określa sposób bezpośredniego korzystania przez tą jednostkę z mienia komunalnego i rozporządzania dochodami z tego tytułu oraz zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez organy jednostki pomocniczej względem mienia oddanego jej do korzystania.

§ 42

1.Jednostki pomocnicze gminy prowadzą swą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2.Budżet Gminy obejmuje również ogół dochodów Gminy, realizowanych przez jednostki pomocnicze, jak i ogół wydatków dokonywanych przez organy jednostek pomocniczych.
3.W ramach dochodów, o jakich mowa w ust.2 organy jednostek pomocniczych Gminy obowiązane są przestrzegać zasad gospodarki finansowej Gminy obowiązujących jednostki budżetowe Gminy.
4.W ramach wydatków, o jakich mowa w ust.2, organy jednostek pomocniczych Gminy są uprawnione do:
a)otwierania konta bankowego,
b)dokonywania operacji na koncie bankowym do wysokości ulokowanych tam środków finansowych.
5.Operacje, o jakich mowa w ust.4 pkt 2, wymagają uzasadnienia w formie uchwał organów jednostek pomocniczych.
6.Organy jednostek pomocniczych składają sprawozdania Skarbnikowi gminy w okresach rocznych oraz na każdorazowe żądanie Składnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 43

1.Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Burmistrzowi.
2.Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

ROZDZIAŁ V

Radni.

§ 44

Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej Gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców Gminy postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

§ 45

1.Radny składa na pierwszej sesji po wyborach Rady Miejskiej następujące ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
2.Radny nieobecny na pierwszej sesji Rady oraz radny, który uzyskał mandat w czasie trwania kadencji składa ślubowanie na najbliższej sesji, w której uczestniczy.
3.Z chwilą złożenia ślubowania radny nabywa swoje ustawowe uprawnienia.

§ 46

Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

§ 47

1.Radny ma prawo inicjatywy uchwałodawczej o ile ustawa nie stanowi inaczej, prawo udziału w głosowaniu na sesjach Rady, prawo występowania z interpelacjami oraz zapytaniami.
2.Tryb zgłaszania interpelacji i zapytań określa Regulamin Rady.
3.Radni mogą tworzyć kluby radnych będące niezależną od Rady formą organizacyjną.
Zasady tworzenia klubów radnych określa załącznik nr 8 do niniejszego Statutu.

§ 48

1.W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
2.Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady, której jest członkiem. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.
3.Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej, w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
4.Na zasadach ustalonych przez Radę radnym przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
5.Rada Gminy może ustanowić odrębną uchwałą, zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

ROZDZIAŁ VI

Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich.

§ 49

1.Każdy ma prawo wglądu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy gminy, w tym protokołów posiedzeń Rady Miejskiej i komisji Rady Miejskiej.
2.Protokoły, o których mowa w ust. 1 udostępnia się po ich formalnym przyjęciu.

§ 50

Dostęp do dokumentów i korzystanie z nich odbywa się w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 
Skreślone.          § 51 - 57

ROZDZIAŁ VII

Pracownicy samorządowi.

§ 58

1.   Skreślono.
2.   Do wykonywania czynności z zakresu stosunku pracy Burmistrza właściwa jest Rada.
1.Rada może, w drodze osobnej uchwały upoważnić Przewodniczącego Rady do podejmowania czynności, o jakich mowa w ust.2, z zastrzeżeniem, że uchwała ta nie może obejmować prawa do ustalania przez przewodniczącego organu stanowiącego wynagrodzenia Burmistrza.
2.Do dokonywania czynności z zakresu stosunku pracy z Zastępcą Burmistrza właściwy jest Burmistrz Miasta i Gminy.

§ 59

Powołanie, jako forma nawiązania stosunku pracy z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy, jest stosowane wobec Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Gminy.
§ 60
Inni niż wymienieni w §§ 58 i 59 pracownicy samorządowi są zatrudnieni w Urzędzie Miasta i Gminy na podstawie umowy o pracę.

ROZDZIAŁ VIII

Publikowanie aktów prawa miejscowego.

§ 61

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

 

- Regulamin Rady Miejskiej (załącznik do Statutu) [kliknij]

- Regulamin Komisji Rewizyjnej (załącznik do Statutu) [kliknij]

- Zasady tworzenia klubów radnych (załącznik do Statutu) [kliknij]

Stan prawny na dzień: 31 grudnia 2010r.


Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-25
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz