Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Uchwały przyjęte w roku 2008

Uwaga: treść uchwał udostępniana jest w formacie PDF.
Jeśli nie posiadasz programu od przeglądania - pobierz z prawej kolumny.

XII sesja - 27 lutego 2008r.

Nr XII/89/08 - zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij] 

Nr XII/90/08 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2008 [kliknij]

Nr XII/91/08 - zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu [kliknij]

Nr XII/92/08 - wprowadzenie zmian do opłaty targowej [kliknij]

Nr XII/93/08 - ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacycjnych utworzonych przez Radę Miejską [kliknij] 

Nr XII/94/08 - spełnienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przesłanek warunkujących nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007r. [kliknij]

Nr XII/95/08 - zatwierdzenie "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2008 - 2032" [kliknij]

"Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Koźmin Wlkp. na lata 2008 - 2032" [kliknij]

Nr XII/96/08 - zasady korzystania ze stołówek szkolnych, zorganizowanych w placówkach oswiatowych, prowadzonych przez Gminę Koźmin Wlkp. [kliknij]

Nr XII/97/08 - zbycie nieruchomości gruntowej [kliknij]  

XIII sesja - 28 marca 2008 r

Nr XIII/98/08 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2008

Nr XIII/99/08 - wprowadzenie zmian do uchwały o opłacie targowej [kliknij]

Nr XIII/100/08 - zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków [kliknij]

Nr XIII/101/08 - gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2008 [kliknij]

Nr XIII/102/08 - przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2008-2020 [kliknij]

Nr XIII/103/08 - zamiar realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście i gminie Koźmin Wielkopolski” w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym

NrXIII/104/08 - wydzierżawienie nieruchomości gruntowej [kliknij]

Nr XIII/105/08 - uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kominie Wlkp. w rejonie ul. Łącznej, Poznańskiej, M.Kopernika i torem kolejowym [kliknij]

XIV sesja - 30 kwietnia 2008r.

Nr XIV/106/08 - udzielenie absolutorium dla Burmistrza MiG Koźmin Wlkp. [kliknij]

Nr XIV/107/08 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2008 [kliknij]

Nr XIV/108/08 - wyrażenia woli utworzenia lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w programie podejścia LEADER z udziałem Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

NrXIV/109/08-zbycie  nieruchomości [kliknij]

Nr XIV/110/08 - zbycie nieruchomości [kliknij]

Nr XIV/111/08 - zbycie nieruchomości gruntowej [kliknij]

  XV sesja - 18 czerwca 2008r.

 Nr XV/112/08 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2008 - [kliknij

Nr XV/113/08 - zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2008 - [kliknij]

Nr XV/114/08 - przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi - [kliknij]

Nr XV/115/08 - zbycie nieruchomości - [kliknij

Nr XV/116/08 - zbycie nieruchomości - [kliknij

Nr XV/117/08 - ustanowienie hipoteki zwykłej oraz hipoteki kaucyjnej - [kliknij 

XVI sesja - 29 lipca 2008r.

Nr XVI/118/08 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2008 [kliknij]

Nr XVI/119/08 - pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2008r. [kliknij]

Nr XVI/120/08 - przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski w rejonie wsi: Gałązki, Borzęciczki, Wrotków, Ludwinów, Serafinów, Skałów, Mokronos, Gościejew, Staniew [kliknij]

Nr XVI/121/08 - zamiana nieruchomości gruntowych [kliknij]

Nr XVI/122/08 - zbycia nieruchomości [kliknij]

Nr XVI/123/08 - zbycie nieruchomości [kliknij]

Nr XVI/124/08 - nadanie odznaki „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej [kliknij]

XVII sesja -  5 września 2008r.

Nr XVII/125/08 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2008 - [kliknij]

Nr XVII/126/08 - pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Krotoszyn w 2008 roku - [kliknij]

Nr XVII/127/08 - ustalenie wysokości diet dla przewodniczących zarządów rad osiedli - [kliknij]

Nr XVII/128/08 - wprowadzenie użytku ekologicznego o nazwie „Łąka w dolinie rzeki Orli” - [kliknij]

Nr XVII/129/08 - zamiana nieruchomości gruntowych - [kliknij

Nr XVII/130/08 - nabycie nieruchomości - [kliknij

Nr XVII/131/08 - zbycie nieruchomości - [kliknij]

XVIII sesja - 28 października 2008r.

Nr XVII/132/08 - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij

Nr XVII/133/08 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2008 [kliknij]

Nr XVII/134/08 - wprowadzenie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Nr XVII/135/08 - opinia o celowości modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych [kliknij]

Nr XVII/136/08 - gminny program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami. [kliknij]

XX sesja – 9 grudnia 2008r.

Nr XX/142/08 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2008 [kliknij

Nr XX/143/08 - zmiana gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2008 [kliknij]

Nr XX/144/08 - obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego [kliknij]

Nr XX/145/08 - obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego [kliknij]

Nr XX/146/08 - określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości [kliknij]

Nr XX/147/08 - opłata targowa [kliknij]

Nr XX/148/08 - określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych [kliknij]

Nr XX/149/08 - określenie wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

Nr XX/150/08 - wysokość opłat za usługi komunalne na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XX/151/08 - przyjęcie zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy [kliknij]

Nr XX/152/08 - ustalenie Regulaminu na rok 2009 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XX/153/08 - zmiany Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli [kliknij]

Nr XX/154/08 - zbycie nieruchomości [kliknij]

XXI sesja – 30 grudnia 2008r.

Nr XXI/155/08 - zmiany w budżecie Miasta i Gminy Koźmin na rok 2008  [kliknij]

Nr XXI/156/08 - ustalenie wydatków w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 [kliknij]

Nr XXI/157/08 - przyjęcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2009-2013 [kliknij]

Nr XXI/158/08 - uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2009 [kliknij]

Nr XXI/159/08 - wprowadzenie zmian do Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. [kliknij]

 


Data dodania dokumentu: 2008-03-25
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-02-25
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz