Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa placów zabaw

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

„Dostawa wraz z montażem wyposażenia dwóch placów zabaw w Koźminie Wielkopolskim”

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 7216088, fax 062 7216756.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozminwlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem wyposażenia dwóch placów zabaw w Koźminie Wielkopolskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia dwóch placów zabaw w Koźminie Wielkopolskim, jeden plac znajduje się przy Przedszkolu nr 1, ul. Zamkowa na dz. nr 1516 o pow. 785 m2 i będzie przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz drugi plac znajdujący się przy zbiegu ulic Jana Pawła II i Tysiąclecia na dz. nr 419/21 o pow. 916 m2 obok osiedla mieszkaniowego.

1)Urządzenia na place zabaw:
a)plac zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Koźminie Wielkopolskim:
- wielofunkcyjny duży zestaw zabawowy,
- wielofunkcyjny mały zestaw zabawowy,
- huśtawka wagowa typu konik,
- 2 huśtawki typu sprężynowiec,
- zjeżdżalnia typu Słoń
- lokomotywa
- piaskownica z stolikiem i siedziskami
- tablica informacyjna
- kosz na śmieci
b)plac zabaw przy zbiegu ulic Jana Pawła II i Tysiąclecia:
- wielofunkcyjny duży zestaw zabawowy,
- wielofunkcyjny mały zestaw zabawowy,
- huśtawka wagowa typu konik,
- 2 huśtawki typu sprężynowiec,
- piaskownica ze stolikiem i siedziskami
- równoważnia
- potrójny drążek
- ścianka gimnastyczna
- kosz do koszykówki
- 2 bramki do gry w piłkę
- ławeczka do ćwiczeń
- kompleks sprawnościowy
- tablica informacyjna
- 2 kosze na śmieci

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.53.52.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

 data zakończenia: 30.04.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·       Informacja na temat wadium: 2000 zł..

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy :
Spełniają następujące warunki:
a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

·       Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Dowód wniesienia wadium
4. Certyfikaty potwierdzające, iż wszystkie urządzenia spełniają wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, produkcji, montażu i konserwacji stawiane przez odpowiednie normy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozminwlkp.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy
ul. Stary Rynek 11
63-720 Koźmin Wlkp.
pok. nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2008 godzina 09:45,
miejsce: Urząd Miasta i Gminy
ul. Stary Rynek 11
63-720 Koźmin Wlkp.
pok. nr 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V. Numer ogłoszenia oraz data zamieszczenia w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych
 Numer ogłoszenia: 12714 - 2008; data zamieszczenia: 17.01.2008

Załączniki:

SIZW [kliknij] 

Mapa plac przyTysiąclecia [kliknij]

Mapa plac przy przedszkolu [kliknij]

Szkic - przedszkole [kliknij]

Zdjęcia [kliknij]

Opowiedź na zapytanie 1 [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2008-01-21
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-02-05
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz