Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa placów zabaw

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

„Dostawa wraz z montażem wyposażenia dwóch placów zabaw w Koźminie Wielkopolskim”

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 7216088, fax 062 7216756.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozminwlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem wyposażenia dwóch placów zabaw w Koźminie Wielkopolskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia dwóch placów zabaw w Koźminie Wielkopolskim, jeden plac znajduje się przy Przedszkolu nr 1, ul. Zamkowa na dz. nr 1516 o pow. 785 m2 i będzie przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz drugi plac znajdujący się przy zbiegu ulic Jana Pawła II i Tysiąclecia na dz. nr 419/21 o pow. 916 m2 obok osiedla mieszkaniowego.

1)Urządzenia na place zabaw:
a)plac zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Koźminie Wielkopolskim:
- wielofunkcyjny duży zestaw zabawowy,
- wielofunkcyjny mały zestaw zabawowy,
- huśtawka wagowa typu konik,
- 2 huśtawki typu sprężynowiec,
- zjeżdżalnia typu Słoń
- lokomotywa
- piaskownica z stolikiem i siedziskami
- tablica informacyjna
- kosz na śmieci
b)plac zabaw przy zbiegu ulic Jana Pawła II i Tysiąclecia:
- wielofunkcyjny duży zestaw zabawowy,
- wielofunkcyjny mały zestaw zabawowy,
- huśtawka wagowa typu konik,
- 2 huśtawki typu sprężynowiec,
- piaskownica ze stolikiem i siedziskami
- równoważnia
- potrójny drążek
- ścianka gimnastyczna
- kosz do koszykówki
- 2 bramki do gry w piłkę
- ławeczka do ćwiczeń
- kompleks sprawnościowy
- tablica informacyjna
- 2 kosze na śmieci

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.53.52.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

 data zakończenia: 30.04.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·       Informacja na temat wadium: 2000 zł..

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy :
Spełniają następujące warunki:
a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

·       Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Dowód wniesienia wadium
4. Certyfikaty potwierdzające, iż wszystkie urządzenia spełniają wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, produkcji, montażu i konserwacji stawiane przez odpowiednie normy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozminwlkp.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy
ul. Stary Rynek 11
63-720 Koźmin Wlkp.
pok. nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2008 godzina 09:45,
miejsce: Urząd Miasta i Gminy
ul. Stary Rynek 11
63-720 Koźmin Wlkp.
pok. nr 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V. Numer ogłoszenia oraz data zamieszczenia w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych
 Numer ogłoszenia: 12714 - 2008; data zamieszczenia: 17.01.2008

Załączniki:

SIZW [kliknij] 

Mapa plac przyTysiąclecia [kliknij]

Mapa plac przy przedszkolu [kliknij]

Szkic - przedszkole [kliknij]

Zdjęcia [kliknij]

Opowiedź na zapytanie 1 [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2008-01-21
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-02-05
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz