Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
2008 - uchwała budżetowa

Uchwała Nr XI/85/07

Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, 165a 166, 166a, 173,184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1.Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 23.682.898,00zł, z tego:

1/ dochody bieżące w kwocie 23.549.598,00zł

2/ dochody majątkowe w kwocie 133.300,00 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.748.139,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

2/ dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13.100,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 22.646.898,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1/ wydatki bieżące w wysokości 20.042.048,00zł,  w tym na:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.215.623,00zł

b/ dotacje 720.445,00, zgodnie z załącznikiem nr 7

c/ wydatki na obsługę długu 161.769,00zł

2/ wydatki majątkowe w wysokości  2.604.850,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje m.in.:

1/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.748.139,-zł z załącznikiem nr 3

2/ wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13.100,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 160.000,- zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 160.000,- zł.

§ 4

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.036.000,- zł przeznacza się na:

1/ planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 956.000,- zł

 2/ planowana spłatę rat pożyczek w kwocie 80.000,- zł.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

1/ ogólną w wysokości - 66.000,00zł,

2/ celową w wysokości - 829,00 zł,  z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

                                   § 6

Dotacje dla Miejsko-Gminnego Zespołu Instytucji Kultury w Koźminie Wielkopolskim na kwotę 686.945,- zł oraz dotacje celowe na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu   gaśniczego na kwotę 33.500,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1.) przychody - 45.000,- zł,

2.) wydatki - 45.000,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 900.000 zł, z tego na:

1/ pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w kwocie 400.000,-zł,

2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 500.000,-zł.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu, w tym do zmniejszania lub zwiększania kwot wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zmian kwot wydatków majątkowych,

2/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,-,

3/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

5/ do udzielania pracownikom Urzędu Miasta i Gminy i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, dla których Urząd prowadzi obsługę księgową zaliczek jednorazowych stałych do wysokości 7.000,-zł.

§ 10

Ustala się kwotę 1.000.000zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

                    w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

 

Zadania  planowane do realizacji w 2008r. - [kliknij]

Załączniki do uchwały budżetowej:

Nr 1 Dochody budżetu Miasta i Gminy na 2008 rok - [kliknij]

Nr 2 Wydatki budżetu Miasta i Gminy na 2008 rok - [kliknij]

Nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administacji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008r. - [kliknij] 

Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r. - [kliknij] 

Nr 5 Wydatki majątkowe w 2008 r. - [kliknij]

Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2008 r. - [kliknij]

Nr 7 Dotacje dla instytucj kultury oraz dotacje celowe na dofinansowanie w 2008r. - [kliknij]

Nr 8 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r. - [kliknij]

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2008-01-04
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-01-04
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz