Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
2008 - uchwała budżetowa

Uchwała Nr XI/85/07

Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, 165a 166, 166a, 173,184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1.Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 23.682.898,00zł, z tego:

1/ dochody bieżące w kwocie 23.549.598,00zł

2/ dochody majątkowe w kwocie 133.300,00 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.748.139,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

2/ dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13.100,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 22.646.898,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1/ wydatki bieżące w wysokości 20.042.048,00zł,  w tym na:

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.215.623,00zł

b/ dotacje 720.445,00, zgodnie z załącznikiem nr 7

c/ wydatki na obsługę długu 161.769,00zł

2/ wydatki majątkowe w wysokości  2.604.850,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje m.in.:

1/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.748.139,-zł z załącznikiem nr 3

2/ wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13.100,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 160.000,- zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 160.000,- zł.

§ 4

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.036.000,- zł przeznacza się na:

1/ planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 956.000,- zł

 2/ planowana spłatę rat pożyczek w kwocie 80.000,- zł.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

1/ ogólną w wysokości - 66.000,00zł,

2/ celową w wysokości - 829,00 zł,  z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

                                   § 6

Dotacje dla Miejsko-Gminnego Zespołu Instytucji Kultury w Koźminie Wielkopolskim na kwotę 686.945,- zł oraz dotacje celowe na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu   gaśniczego na kwotę 33.500,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1.) przychody - 45.000,- zł,

2.) wydatki - 45.000,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 900.000 zł, z tego na:

1/ pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w kwocie 400.000,-zł,

2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 500.000,-zł.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu, w tym do zmniejszania lub zwiększania kwot wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zmian kwot wydatków majątkowych,

2/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,-,

3/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

5/ do udzielania pracownikom Urzędu Miasta i Gminy i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, dla których Urząd prowadzi obsługę księgową zaliczek jednorazowych stałych do wysokości 7.000,-zł.

§ 10

Ustala się kwotę 1.000.000zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

                    w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

 

Zadania  planowane do realizacji w 2008r. - [kliknij]

Załączniki do uchwały budżetowej:

Nr 1 Dochody budżetu Miasta i Gminy na 2008 rok - [kliknij]

Nr 2 Wydatki budżetu Miasta i Gminy na 2008 rok - [kliknij]

Nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administacji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008r. - [kliknij] 

Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r. - [kliknij] 

Nr 5 Wydatki majątkowe w 2008 r. - [kliknij]

Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2008 r. - [kliknij]

Nr 7 Dotacje dla instytucj kultury oraz dotacje celowe na dofinansowanie w 2008r. - [kliknij]

Nr 8 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r. - [kliknij]

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2008-01-04
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-01-04
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz