Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze

Uwaga: karty informacyjne i formularze udostępniane są w formacie PDF.
Jeśli nie posiadasz programu od przeglądania - pobierz z prawej kolumny. 

Referat Podatków i Księgowości

1. Podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna – [kliknij] [2020]

Formularz – [kliknij] [2020-IR 1] [2020-ZIR 1], [2020-ZIR 2], [2020-ZIR 3]

 

2. Podatek rolny od osób prawnych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna - [kliknij] [2020]

Formularz – [kliknij] [2020 -DR1], [2020-ZDR 1] [2020-ZDR 2]

3. Podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna – [kliknij] [2020]

Formularz – [kliknij] [2020-IL 1], [2020-ZIL 1], [2020-ZIL 2], [2020 - ZIL 3]

4. Podatek leśny od osób prawnych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna – [kliknij]

[2020]

Formularz – [kliknij] [2020-DL 1], [2020-ZDL 1], [2020-ZDL 2]

5. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna – [kliknij] [2020]

Formularz – [kliknij] [2020-IN 1], [2020-ZIN-1], [2020-ZIN 2], [2020-ZIN3]

Uchwała - [kliknij]

[2020]

6. Podatek od nieruchomości od osób prawnych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna - [kliknij] [2020]

Formularz – [kliknij]

[2020-DN 1], [2020-ZDN 1], [2020-ZDN 2]

Uchwała - [kliknij] [2020]

 

7.Podatek od nieruchomości – odroczenie lub rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularze :

- odroczenie podatku – [kliknij]

- rozłożenie na raty podatku – [kliknij]

- odroczenie zaległości podatkowych – [kliknij]

- rozłożenie na raty zaległości podatkowych – [kliknij]

- formularz pomocy de minimis -[kliknij]

- formularz pomocy de minimis w rolnictwie - [kliknij]

- oświadczenie de minimis - [kliknij]

8. Podatek rolny, leśny i od nieruchomości – umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek od zaległości podatkowej

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularze:

- umorzenie zaległości podatkowej – [kliknij]

- umorzenie odsetek od zaległości podatkowej – [kliknij]

- informacja o stanie majątkowym [kliknij]

- formularz pomocy de minimis -[kliknij]

- formularz pomocy de minimis w rolnictwie - [kliknij]

- oświadczenie de minimis - [kliknij]

 

9. Podatek rolny – udzielenie ulgi inwestycyjnej, z tytułu zakupu ziemi

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularze:

- ulga inwestycyjna - [kliknij]

- ulga z tytułu zakupu ziemi - [kliknij]

- formularz pomocy de minimis w rolnictwie - [kliknij]

- oświadczenie de minimis - [kliknij]

 

12. Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatkowej

 

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz - [kliknij]

 

13. Zaświadczenie o niezaleganiu w płatności podatków lub stwierdzające stan zaległości

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz – [kliknij]

14. Zaświadczenie o prowadzeniu i wielkości gospodarstwa rolnego przedkładane w kancelarii notarialnej

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz – [kliknij]

15. Podatek od środków transportowych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna –  [kliknij]

- deklaracja - [kliknij]

- załącznik do deklaracji - [kliknij]

Uchwała - [kliknij]

 

16. Podatek od środków transportowych – odroczenie i rozłożenie na raty podatku i zaległości podatkowej

Karta informacyjna  - [kliknij]

Formularze :

- odroczenie podatku – [kliknij]

- rozłożenie na raty podatku – [kliknij]

- odroczenie zaległości podatkowych – [kliknij]

- rozłożenie na raty zaległości podatkowych – [kliknij]

- formularz pomocy de minimis -[kliknij]

- formularz pomocy de minimis w rolnictwie - [kliknij]

- oświadczenie de minimis - [kliknij]

 

17. Podatek od środków transportowych – umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę

Karta informacyjna – [kliknij]

 

19. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Karta informacyjna - [kliknij]

wniosek  - [kliknij]

zestawienie faktur - [kliknij]

formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie [kliknij]

załącznik do informacji w  związku z ubieganiem się  o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju [kliknij]

 

20. Zwolnienie od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Karta informacyjna - [kliknij

Formularz - [kliknij]

 

Formularze:

- umorzenie zaległości podatkowej – [kliknij]

- umorzenie odsetek od zaległości podatkowej – [kliknij]

- informacja o stanie majątkowym [kliknij]

- formularz pomocy de minimis -[kliknij]

- formularz pomocy de minimis w rolnictwie - [kliknij]

- oświadczenie de minimis - [kliknij]

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

1. Zameldowanie na pobyt stały

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularze:

zgłoszenie pobytu stałego - [kliknij]

pełnomocnictwo - [kliknij]

2. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Karta informacyjna -[kliknij]

Formularz – [kliknij]

3. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego na podstawie decyzji administracyjnej

Karta informacyjna – [kliknij]

4. Pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące
 

Karta informacyjna  - [kliknij]

Formularze:

- zgłoszenie pobytu czasowego –  [kliknij]

- wymeldowanie pobytu czasowego – [kliknij]


5. Zgłoszenie wyjazdu za granicę

Karta informacyjna - [kliknij]

 

 

6. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru pesel, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Karta informacyjna –  [kliknij]

Formularz – [kliknij]


7. Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Karta informacyjna –  [kliknij]

Formularz – [kliknij]


8. Wydanie dowodu osobistego

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz -  [kliknij]


9. Działalność gospodarcza


Karta informacyjna – [kliknij]

Formularze – [kliknij]

 

10. Uzgodnienie treści i miejsca umieszczenia reklamy lub tablicy informacyjnej na gruntach i obiektach nie stanowiących własność gminy

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz  - [kliknij

 

 

 

11. Umieszczenie reklamy lub tablicy na gruncie, ogrodzeniu lub budynku stanowiącym własność gminy

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz - [kliknij

  15. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Karta informacyjna – [kliknij] 

Formularz – [kliknij]

 

 

16. Zaświadczenie z akt dowodów osobistych
Karta informacyjna – [kliknij]

 

 

 

17. Udzielenie licencji na transport drogowy taxi

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularze:

Wniosek o udzielenie licencji - [kliknij]

Oświadczenie kierowcy - [kliknij]

Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowcy - [kliknij]

 

19. Wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Karta informacyjna -

Formularze:

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP - [kliknij]

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP - [kliknij]

 

 

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

 

1. Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacja celu publicznego

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularze:
- ustalenie warunków zabudowy [kliknij]

- ustalenie lokalizacji celu publicznego – [kliknij]

 

2. Podział nieruchomości

Karta informacyjna – [kliknij]

 

 

3. Dodatek mieszkaniowy

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz – [kliknij]

4. Zajęcie pasa drogowego

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz – [kliknij]

5. Dodatek energetyczny  

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz – [kliknij

6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz – [kliknij]

Oświadczenie o tytule prawnym - [kliknij]

Zgod właściciela/współwłasciciela - [kliknij]

9. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz - [kliknij]

 

11. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz - [kliknij]

12. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz - [kliknij]

 

13. Zezwolenie na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz – [kliknij]

14. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz - [kliknij]

15.Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz - [kliknij]

16. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Karta informacyjna - [kliknij

Formularz - [kliknij]

 

17. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach handlu detalicznego i gastronomicznych

Karta informacyjna – [kliknij]  

Formularze :

- wniosek o wydanie zezwolenia - [kliknij]

- oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - [kliknij]

 

18. Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, świadczących usługi hotelarskie stałe/sezonowe (gospodarstwo agroturystyczne)

Karta informacyjna - [kliknij

Formularz - [kliknij]

 

 

 

19. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Karta informacyjna -[kliknij]

 

Formularz - [kliknij]

 

20. Wydanie karty parkingowej

 

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularze:

dla osoby zameldowanej w płatnej strefie parkowania - [kliknij]

dla pozostałych pojazdów - [kliknij]


Urząd Stanu Cywilnego

 

1. Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularze:
- wniosek o zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – [kliknij]
- wniosek o wydanie 3 egzemplarzy odpisów skróconych aktu małżeństwa – [kliknij]


2. Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz – [kliknij]

3. Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Karta informacyjna - [kliknij] 

4. Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Karta informacyjna - [kliknij]

5. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz – [kliknij]

 

6. Uzupełnienie akt stanu cywilnego

Karta informacyjna - [kliknij]

7. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Karta informacyjna - [kliknij

Formularz - [kliknij]

8. Wpis do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Karta informacyjna - [kliknij] 

9. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa


Karta informacyjna – [kliknij]


10. Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz –[kliknij]

 

11. Rejestracja zgonu

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz – [kliknij]

12. Zaświadczenie o stanie cywilnym

Karta informacyjna - [kliknij]

13. Nanoszenie zmian w aktach stanu cywilnego po dacie ich sporządzenia

Karta informacyjna - [kliknij]

14.Zmiana imienia lub nazwiska

Karta informacyjna - [kliknij]


 

Referat Oświaty

 

1. Stypendium szkolne

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularze - [kliknij]


2. Zasiłek szkolny

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz - [kliknij]

 

 

3. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Karta informacyjna -  [kliknij]

Formularze:

- wniosek o dofinansowanie - [kliknij]

- formularz informacji de minimis - [kliknij]

- oświadczenie de minimis - [kliknij]

- zawiadomienie o umowie -[kliknij]

 

 


Data dodania dokumentu: 2007-12-31
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-04
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz