Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Oferty na kandydata na skarbnika gminy/głównego księgowego

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przyjmuje oferty na kandydata na skarbnika gminy /głównego księgowego budżetu w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

Wymagania niezbędne:

1)obywatelstwo polskie,

2) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,

lub wyższe wykształcenie i wpis do rejestru biegłych rewidentów na  podstawie odrębnych przepisów,

lub wyższe wykształcenie i świadectwo

kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku.

5) osoba składająca ofertę nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

6) osoba składająca ofertę nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

7) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość problematyki samorządowej.

2.Znajomość ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przepisów o klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości, prawa zamówień publicznych.

3. Umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office, programu BESTIA oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i internetu.

4. Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań.

5. Umiejętność pracy w zespole, zarządzania nim.

6. Mile widziany staż pracy w księgowości budżetowej.

7. Pożądane wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności rachunkowość lub studia podyplomowe z rachunkowości

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1/ prowadzenie rachunkowości jednostki,

2/ wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3/ wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4/ wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

5/ opracowywanie projektów planów finansowych,

6/ opracowywanie wyników finansowych, sprawozdań i analiz wykonania budżetu gminy, zgłaszanie swych propozycji Burmistrzowi Miasta i Gminy,

7/ prowadzenie kontroli wstępnej, bieżącej i następnej w zakresie rachunkowości i finansów publicznych,

8/ opracowywanie procedur prowadzenia nadzoru i kontroli w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod  względem legalności, gospodarności i celowości,

9/ współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Bankiem wykonującym obsługę kasową i bankami finansującymi,

10/ przygotowanie:

 a/ projektów procedur kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych, w tym zgodność z planem finansowym,

b/ zasad wstępnej oceny celowości wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadań,

w tym wydatków na koszty funkcjonowania jednostki,

11/ nadzór nad jednostkami sektora finansów publicznych i ich kontrola w zakresie przestrzegania procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości poniesienia wydatków, a także sposobu wykorzystania wyników kontroli w każdym roku co najmniej 5% wydatków nadzorowanej jednostki,

12/ opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnej i zakładowego planu kont,

13/ kontrasygnata czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

14/ kierowanie pracą Referatu Podatków i Księgowości.

15/ przestrzeganie ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przepisów o klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości, prawa zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty:

- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,

- dyplom ukończenia uczelni, oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

- dokument potwierdzający pracę w księgowości,

- oświadczenie osoby składającej ofertę, że nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie, że osoba składająca ofertę nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wyłonienia kandydata na skarbnika gminy /głównego księgowego budżetu/.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11, biuro nr 10 do 23 października 2007 r. do godz. 1000  (decyduje data wpływu do Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Główny księgowy”.

Koźmin Wielkopolski, dnia 8 października 2007r.

                                                                             

                                                                                                  

 


Data dodania dokumentu: 2007-10-08
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2007-10-08
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz