Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp.

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim

Wymagania niezbędne:    

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne, lub zarządzanie i marketing, lub pedagogika specjalna.

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku.

 5. Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.

 6. Kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 7. Posiada pięcioletni staż pracy, w tym łącznie co najmniej dwuletni staż pracy:

a)      na stanowiskach urzędniczych w:

1) urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkachorganizacyjnych,

2) starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych,

3) urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych,

4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,

5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, lub

b) w służbie cywilnej, lub

c) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub

d) w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub

e) na kierowniczych stanowiskach państwowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych.

 2. Znajomość ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, o pracownikach samorządowych.

 3. Umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office, oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i internetu.

 4. Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań.

 5. Umiejętność pracy w zespole.

 6. Mile widziany staż pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.       Organizowanie powstania Zakładu Aktywności Zawodowej, w tym m.in. uzyskanie statusu zakładu aktywności zawodowej, opracowanie regulaminu funduszu aktywności i przedłożenie

Radzie Miejskiej do uchwalenia.

2.       Kierowanie Zakładem, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

3.       Organizowanie pracy Zakładu Aktywności Zawodowej, w tym realizacja celów statutowych.

4.       Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o zakładach aktywności zawodowej, w tym

m.in.. pozyskiwanie środków na działalność Zakładu.

Wymagane dokumenty:

- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,

- dyplom ukończenia uczelni,

- świadectwa pracy, lub inne dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy, o którym mowa wyżej,

- oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

ul. Stary Rynek 11, biuro nr 10 do 3 października 2007 r. do godz. 1000  (decyduje data wpływu

do Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej”.

Koźmin Wielkopolski, dnia 18 września 2007

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2007-09-18
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2007-09-21
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz