Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Przetarg na przebudowę ulicy św. Wawrzyńca
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa ulicy Św. Wawrzyńca w miejscowości Koźmin Wlkp.Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 7216088, fax 062 7216756.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozminwlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Św. Wawrzyńca w miejscowości Koźmin Wlkp..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Św. Wawrzyńca na dł. 194m i szer. 6m
Przebudowa ulicy będzie polegać na położeniu kostki betonowej Pol - Bruk, grubość 8 cm, szerokość jezdni 4 m ze ściekiem w środku jezdni. Po bokach z jednej i drugiej strony jezdnia uzupełniona zostanie kamieniem brukowym o szerokości 1m.
Technologia wykonawstwa jest następująca:
- zdjęcie istniejącej nawierzchni (bruk, płyty betonowe drogowe)
- rozdrobnienie gruntu glebogryzarką
- rozcielenie warstwy cementu
- wymieszanie gruntu stabilizowanego cementem glebogryzarką
- wałowanie
- pielęgnacja grunto - cementu przez 28 dni dla uzyskania wymaganej wytrzymałości tj.2,5 - 5,0 Mpa

Konstrukcja nawierzchni:
a)kostka budowlana betonowa
- 8 cm - kostka betonowa
- 4 cm - warstwa cementowo - piaskowa 1:4
- 20 cm - grunt stabilizowany cementem 30 kg/m2
b)bruk
- 16 cm - bruk
- 4 cm - warstwa cementowo - piaskowa 1:4
- 12 cm - grunt stabilizowany cementem 20 kg/m2

Zamawiający zapewnia następujący materiał:
- kostkę betonową Pol - Bruk
- kamień brukowy
- obrzeże
Pozostały materiał zapewnia Wykonawca

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.11.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 2000 PLN.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
  2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  3. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  4. Dwie referencje potwierdzające wykonanie podobnych zadań w dwóch ostatnich latach z należytą starannością.
  5. Dowód wpłaty wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozminwlkp.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy
ul. Stary Rynek 11
63 - 720 Koźmin Wlkp..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2007 godzina 09:45,

miejsce:

Urząd Miasta i Gminy
ul. Stary Rynek 11
63 - 720 Koźmin Wlkp.
pok. nr 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V Numer ogłoszenia oraz data zamieszczenia w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 160482 - 2007; data zamieszczenia: 07.09.2007

Załączniki :

SIWZ - [kliknij]

Załącznik 1 - [kliknij]

Załącznik 2 - [kliknij]
Załącznik 3 - [kliknij]
Załącznik 4 - [kliknij]
Załącznik 5 - [kliknij]
Załącznik 6 - [kliknij]
Załącznik 7.1 - [kliknij]
Załącznik 7.2 - [kliknij]
Załącznik 8 - [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2007-09-12
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2007-09-18
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz