Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości zab.budynkami stacyjnymi w Gałązkach

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zaprasza do udziału w rokowaniach dotyczących zbycia niżej opisanej zabudowanej nieruchomości:

 

Zabudowana budynkami stacyjnymi nieruchomość położona w miejscowościach Gałązki – Wrotków wg ewidencji gruntów działka nr 239/5 położona w obrębie wsi Gałązki i działka nr 32/2 położona w obrębie wsi Wrotków o ogólnej powierzchni 0,4835 ha, zapisane w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie nr 33810, budynki stanowią własność miasta i gminy Koźmin Wlkp. natomiast grunt własność Skarbu Państwa wieczyste użytkowanie miasto i gmina Koźmin Wlkp. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Nabywca nieruchomości będzie miał obowiązek ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

Cena wywoławcza w II przetargu wynosiła 33.000,00 zł brutto.

Na sprzedaż powyższej nieruchomości ogłoszono dwa przetargi zakończone wynikiem negatywnym. Pierwszy 8 grudnia 2006 r., drugi 19 lutego 2007 r.

Rokowania zostaną przeprowadzone w Urzędzie MiG Koźmin Wlkp. – pokój nr 25 w dniu 13 kwietnia 2007 r. o godz. 10.00.

Celem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy ustala się zaliczkę, którą należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy najpóźniej do dnia 10 kwietnia do godz. 15.00 w wysokości 3.000,- zł.

Z nabywcą ustalonym podczas rokowań zostanie zawarta umowa sprzedaży. Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wpłacona zaliczka ulega przepadkowi.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 10 kwietnia, do godz. 15.00. Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko lub nazwę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkowi rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Burmistrz zastrzega sobie możliwość zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój nr 8, tel. (062) 7219351 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2007-03-08
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz