Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości zab.budynkami stacyjnymi w Gałązkach

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zaprasza do udziału w rokowaniach dotyczących zbycia niżej opisanej zabudowanej nieruchomości:

 

Zabudowana budynkami stacyjnymi nieruchomość położona w miejscowościach Gałązki – Wrotków wg ewidencji gruntów działka nr 239/5 położona w obrębie wsi Gałązki i działka nr 32/2 położona w obrębie wsi Wrotków o ogólnej powierzchni 0,4835 ha, zapisane w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie nr 33810, budynki stanowią własność miasta i gminy Koźmin Wlkp. natomiast grunt własność Skarbu Państwa wieczyste użytkowanie miasto i gmina Koźmin Wlkp. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Nabywca nieruchomości będzie miał obowiązek ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

Cena wywoławcza w II przetargu wynosiła 33.000,00 zł brutto.

Na sprzedaż powyższej nieruchomości ogłoszono dwa przetargi zakończone wynikiem negatywnym. Pierwszy 8 grudnia 2006 r., drugi 19 lutego 2007 r.

Rokowania zostaną przeprowadzone w Urzędzie MiG Koźmin Wlkp. – pokój nr 25 w dniu 13 kwietnia 2007 r. o godz. 10.00.

Celem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy ustala się zaliczkę, którą należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy najpóźniej do dnia 10 kwietnia do godz. 15.00 w wysokości 3.000,- zł.

Z nabywcą ustalonym podczas rokowań zostanie zawarta umowa sprzedaży. Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wpłacona zaliczka ulega przepadkowi.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 10 kwietnia, do godz. 15.00. Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko lub nazwę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkowi rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Burmistrz zastrzega sobie możliwość zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój nr 8, tel. (062) 7219351 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2007-03-08
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz