Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych

 

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wlkp., tel. (0 – 62) 7216 088, fax (0 – 62 ) 7216 756 www.kozminwlkp.pl, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic i dróg gminnych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ul. Stary Rynek 11, 63 – 720 Koźmin Wlkp. pok. nr 5

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic i dróg gminnych

(kod słownik CPV): 45.23.31.42 – Roboty w zakresie naprawy dróg

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami ze strony zamawiającego są:

1.        Nikodem Robakowski tel. (0-62) 7219 321

2.        Maciej Woźny tel. (0-62) 7219 338

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin realizacji zamówienia ustala się dla:

• I etap od dnia podpisania umowy do 31.05. 2007r.

• II etap od 01.09.2007r. do 30.11.2007r.

W zamówieniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art 22, nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający dodatkowe warunki określone w SIWZ.

Jedynym kryterium oceny złożonych ofert będzie cena ( 100 % )

Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem:

„Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic   i dróg gminnych”

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. nr 10

Termin składania ofert upływa dnia 07.03.2007r. o godz. 9.45

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.03.2007r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego pok. nr 5

Termin związania ofertą wynosi 30 dni

Załącznik:

SIWZ - [kliknij]

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2007-02-20
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2007-02-21
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz