Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja o stanie mienia komunalnego z 31.10.2006 r.

 

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek trwały stanowiący jej własność
w postaci środków trwałych na dzień 31.10.2006 r. ogółem w kwocie 42.414.102,47 zł
o wartości początkowej.

 

Z tego przypada na:

• budynki mieszkalne 1.254.549,10 zł

• budynki administracyjne 1.110.927,87 zł

• budynki szkolne 7.694.074,01 zł

• budynki świetlic, budynki na basenie 569.082,95 zł

• budynki gospodarcze 261.328,42 zł

• budynki OSP 868.563,95 zł

• budynki łączności ( kolejowe) 50.283,89 zł

• wiaty autobusowe 143.850,32 zł

• szamba 40.536,38 zł

• sieć energetyczna 113.396,48 zł

• drogi nawierzchniowe 4.183.242,96 zł

• ogrodzenia 143.194,13 zł

• środki transportu 603,763,04 zł

• maszyny, urządzenia, środki techniczne 641.306,02 zł

• kotły grzejne 120.801,82 zł

• narzędzia i ruchomości 53.614,50 zł

• tereny zieleni 18.516,00 zł

• grunty 2.531.307,00 zł

• drogi kolejowe 1.030.878,27 zł

• basen kąpielowy 496.126,62 zł

• budynki hydroforni, wysypisko 3.037.943,04 zł

• waga 49.838,00 zł

• szalety miejskie 59.229,59 zł

• sieci kanalizacyjne 1.477.522,58 zł

• sieci wodociągowe 4.977.892,01 zł

• oczyszczalnia ścieków 10.882.333,52 zł

 

Szczegółowy wykaz środków trwałych oraz sposób ich zagospodarowania zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

 

Wartości niematerialne i prawne będące w posiadaniu gminy wynoszą na dzień 31.10.2006 r. wg wartości początkowej 99.279,30 zł.

 

Nakłady na inwestycje rozpoczęte od początku realizacji wg stanu na 31.10.2006 r. wynoszą  1.531.584,78 zł w tym:

- obwodnica 116.114,50 zł

- budowa ciągu pieszo – jezdnego Wałków 14.851,00 zł

- remont drogi Józefów 14.746,04 zł

- budowa drogi Góreczki – Zimnowoda 543.626,34 zł

- budowa ul. Św. Wawrzyńca 3.660,00 zł

- przebudowa drogi Pogorzałki Wielkie 358.626,34 zł

- budowa drogi w Borzęciczkach 3.050,00 zł

- przebudowa drogi Biały Dwór - Szymanów 19.276,00 zł

- przebudowa ul. Południowe 69.721,84 zł

- przebudowa drogi Gościejew – Suśnia 10.126,00 zł

- remont drogi Orla – Sapieżyn 118.672,08 zł

- przebudowa ul. Szkolnej, Przyjemskich 7.014,80 zł

- budowa ul. Kopernika 173.276,76 zł

- budowa boiska sportowego w Staniewie 4.525,00 zł

- budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Koźminie Wlkp. 9.765,00 zł

- prace termomodernizacyjne w budynku szpitala 57.950,00 zł

- budowa windy zewnętrznej przy budynku szpitala 6.818,00 zł

 

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. posiada udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z.o.o. w Kaliszu – 358.000,00 zł oraz w Spółce Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z.o.o. na kwotę 599.000,00 zł.

 

Należności długoterminowe wynoszą 27.049,52 zł.

 

Mienie komunalne jest oddane w użytkowanie poszczególnym jednostkom gminy
i jest w ich ewidencji

Urząd Miasta i Gminy

środki trwałe 21.004.196,67 zł

pozostałe środki trwałe 934.633,56 zł

zbiory biblioteczne 68.289,88 zł

wartości niematerialne i prawne 78.380,44 zł

udziały w spółkach 957.000,00 zł

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

środki trwałe 62.512,49 zł

pozostałe środki trwałe 53.595,19 zł

wartości niematerialne i prawne 6.194.06 zł

 

Gminny Zespół Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej

środki trwałe 624.124,00 zł

pozostałe środki trwałe 119.129,70 zł

zbiory biblioteczne 331.681,76 zł

wartości niematerialne i prawne 5.513,80 zł

 

Koźmińskie Usługi Komunalne

środki trwałe 20.723.269,31 zł

wartości niematerialne i prawne 9.191,00 zł

 

Gmina ma zaciągnięte pożyczki i kredyty na budowę oczyszczalni ścieków, kolektora zbiorczego, sal gimnastycznych na kwotę 4.888.000,00 zł.

 

Od dnia złożenia poprzedniej informacji zaszły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

a) sprzedano następujące nieruchomości:

- działkę  nr 45/6 w Pogorzałkach Wielkich o pow. 1237 m2 za kwotę 9.150,-zł,

- działkę nr 45/7 w Pogorzałkach Wielkich o pow. 1349 m² za kwotę 9.970,- zł

- lokal mieszkalny w Gościejewie Nr 1 na rzecz jego najemcy za kwotę 7.824,zł

- działkę  nr 1263/9  o pow. 321 m2 w Koźminie Wlkp. za kwotę 5.600,- zł,

- zabudowaną budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki działkę nr 1824 położoną w Koźminie Wlkp. za kwotę 37.000,- zł

 

b) przejęto na własność miasta i gminy Koźmin Wlkp. w drodze komunalizacji następujące nieruchomości:

- działkę nr 143 o pow. 1,48 ha położoną w Wrotkowie,

- działkę nr 23/5 o pow. 2,37 ha położoną w Józefowie,

- działkę nr 78 o pow. 0,1372 ha położoną w Suśni,

- działki nr 2050/4 i 2050/6 o pow. 0,0999 ha

- część ul. Południowej w Koźminie Wlkp.

- drogi gminne w Góreczkach o pow. 9,03 ha

c) zakupiono zestawy komputerowe za kwotę 12.186,14 zł,

d) zakończono budowę dróg gminnych na ogólną wartość 877.354,97 zł

 

Od złożenia poprzedniej informacji osiągnięto dochody z mienia komunalnego w wysokości 433.639,- zł, z tego z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 268.256,- zł

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania 13.919,- zł

- z opłat za przekształcenie wieczystego użyt. w prawo własności 2.841,- zł

- z dzierżawy gruntów komunalnych 44.841,- zł

- ze sprzedaży gruntów 58.326,- zł

- ze sprzedaży mieszkań 45.456,- zł

 

W roku 2007 planuje się osiągnąć dochody z mienia komunalnego w kwocie 458.290,-zł z

tego z tytułu:

 

opłat z tytułu użytkowania wieczystego 13.600,00 zł

- opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania 2.900,00 zł

- z dzierżawy gruntów komunalnych 39.300,00 zł

- ze sprzedaży gruntów 100.000,00 zł

- ze sprzedaży mieszkań 6.000,00 zł

- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 296.490,00 zł.

 

Wydatki na bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego planuje się na kwotę 140.000,00 zł.

 

 

 

Załącznik Nr 1 do  informacji

o stanie mienia komunalnego

 

Wykaz obiektów i gruntów komunalnych

oraz informacja o sposobie ich zagospodarowania          

wg stanu na dzień 31.10.2006 r.

 

Miasto Koźmin Wlkp.

1. BUDYNKI I GRUNTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:

-  Stary Rynek 11, działka nr 1781 i 1780/2 o pow. 502 m² - siedziba Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,

-  ul. Krotoszyńska 16, działka nr 1239/2 o pow. 2355 m² - siedziba Miejsko Gminnego Ośrodka     Pomocy Społecznej,

-  Stary Rynek 22, działka nr 1721 o pow. 455 m² - siedziba Biblioteki Publicznej,

-  ul. Borecka 14, działka nr 1490/11 o pow. 524 m² - siedziba Ośrodka Kultury

-  ul. Floriańska 21 i 23 działki nr: 755/1 o pow.9720 m², 760/2  o pow.10374m², 761/2 o pow.       8435m² - siedziba spółki Koźmińskie Usługi Komunalne, Koźmińskiego Klubu Sportowego „Biały  Orzeł”,  boisko sportowe, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej,

- ul. Wierzbowa działki nr: 723/36, 623/14, 723/15, 723/17, 723/12, 723/19 o łącznej pow. 20869m²- Stacja Uzdatniania Wody, oddane w użyczenie spółce Koźmńskie Usługi Komunalne

- ul. Wierzbowa - działki nr: 723/35, 723/37, 723/33 o łącznej pow. 1102 m² - działki           wydzierżawione pod wieżę telefonii cyfrowych,

- ul. Południowa - działki nr: 2052/3 o pow. 25011 m², 2052/6 o pow. 1738 m², 2053 o pow. 700 m² - Oczyszczalnia Ścieków, oddana w użyczenie spółce Koźmńskie Usługi Komunalne,

- ul. Zamkowa działka 1520 o pow. 24 m² - szalety publiczne oddane w użyczenie spółce KUK,

- ul. Pleszewska działki nr 791, 792 o pow. 20944 m² - teren basenu kąpielowego, oddany w użyczenie GZIKiKF

 

2. NIERUCHOMOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA – BUDYNKI I GRUNTY

- ul. Stęszewskiego działki nr: 1412, 1416/5, 1418/7, 1518/1, 1517/3, 1517/4 o łącznej pow. 28601 m² - budynki szpitalne wraz z gruntami przynależnymi (szpitale oddane w użyczenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie),

- ul. Borecka 25a działka nr 1450 o pow. 3830 m² Przychodnia (oddana w najem Niezależnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespołowi Lekarzy “Medyk” s.c.),

- ul. Borecka 25 działka nr 1443 o pow. 3771 m² - pomieszczenia weterynarii (część oddano w najem Spółce Weterynaryjnej).

 

3. SZKOŁY I PRZEDSZKOLA –  zarządzający Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

- ul. Klasztorna działka nr 1631 o pow. 2450 m² - siedziba Szkoły Podstawowej Nr 3,

- ul. Glinki działki nr: 1886, 1887/2 o łącznej pow. 4905 m² - siedziba Szkoły Podstawowej Nr 1,

- ul. Zamkowa działki nr: 1502/2 o pow. 1148 m², 1517/6 pow. 1898 m² - siedziba Przedszkola,

- ul. Kopernika 1 działka nr 440/3 o pow. 14893 m² - siedziba Gimnazjum,

 

4.PARKI, SKWERY ( ZIELEŃ) - zarządzający Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

- Park im. Powstańców Wlkp. działka nr 1502/1 pow. 41161 m²,

- Plac NS NMP działka nr 1515 o pow. 1971 m²,

- Teren zieleni na Nowym Rynku działka nr 1978/2 o pow. 4745 m²,

- działka nr 1517/7 o pow. 2646 m² przy ul. Zamkowej,

- działki nr 2182/3, 2182/4, 2182/5 i 2182/6 o łącznej pow. 613 m² przy ul. Poznańskiej, 

- tereny zielone przy ul. Krotoszyńskiej - działka nr 1524 o pow. 2472 m², działka nr 1218/9 o pow. 474 m², działki nr 1220/5/ 1220/6, 1220/7, 1220/8 o łącznej  pow. 1555 m²,

- tereny przy ul. Tomaszewskiego - działka nr  2313 o pow. 4438 m² - boisko,

- teren byłego cmentarza ewangelickiego przy ul. Zielony Rynek - działka nr 1199 o pow. 17042 m²

- plac zabaw przy ul. Jana Pawła II - działka nr 419/21 o pow. 3649 m²,

- tereny zielone przy ul. Dworcowej – działki nr: 421/2, 1453/3, 1453/5o łącznej pow. 11231 m²,

- teren zielony przy ul. Wierzbowej - działki nr:  700/1, 700/2 o łącznej pow. 2309 m²,

- skwer przy ul. Chłapowskiego – działka nr 1218/12 o pow. 440 m²,

- skwer  przy ul. Bernardyńskiej - działki nr: 1607/7, 1607/6 o łącznej   pow. 3583 m²

- ul. Wierzbowa - działka nr  720/6 pow. 5144 m² - grunty  przy        Stacji Uzdatniania Wody,

 

5. BUDYNKI MIESZKALNE – administrowane przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

- ul. Krotoszyńska 5- działki nr: 1732, 1733 o łącznej pow. 455 m² – 8 lokali mieszkalnych,

- ul. Wiatrolika 5 - działka nr 1788 o pow. 282 m² – 5 lokali mieszkalnych,

- ul. Stęszewskiego 1- działka nr 1437/5 o pow. 1112 m² – 2 lokale mieszkalne i 1 lokal użytkowy,

- ul. Murna 24 – działka nr 1806 o pow. 228 m² – 2 lokale mieszkalne,

- ul. Podmiejska 1 - działka nr 1218/2 o pow. 685 m² – 6 lokali mieszkalnych,

- ul. Pleszewska 12 - działka nr 1922 o pow. 185 m² – 5 lokali mieszkalnych,

- ul. Przyjemskich 20 - działka nr 1824 o pow. 231 m² – 4 lokale mieszkalne,

- ul. Klasztorna 37 - działka nr 1581 o pow. 843 m² – 18 lokali mieszkalnych,

- ul. Targowa 12 - działka nr 1708/7 o pow. 1155 m² – 3 lokale mieszkalne,

- ul. Borecka 34 - działka nr 487/30 o pow. 804 m² – 4 lokale mieszkalne,

- ul. Zielony Rynek 15 - działka nr 2311 o pow. 1204 m² – 8 lokali mieszkalnych,

- ul. Klasztorna 14 - działka nr 1676/1 o pow. 1333 m² – 7 lokali mieszkalnych,

- ul. Przyjemskich 2 - działka nr 1842/2 o pow. 652 m² – 3 lokale mieszkalne,

- ul. Stary Rynek 22 (wykazany w pkt. 1 jako siedziba Biblioteki) – 7 lokali mieszkalnych,

- ul. Floriańska 23 (wykazana w pkt. 1 jako budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) – 5 lokali mieszkalnych

- ul. Borecka 25 –  (wykazana w pkt 2 jako budynek Weterynarii) - 1 lokal mieszkalny

- lokal mieszkalny przy ul. Boreckiej 20 – 50% udziału w działkach nr 1501/2, 1493/3 i 2043/1 o pow. 959 m²

Lokale mieszkalne i lokale użytkowe oddane są w najem.

 

6. ŁĄKI MIEJSKIE I GRUNTY ORNE

- działki nr: 830/1, 830/2, 833/1, 833/2 o łącznej pow. 51173 m²,

- działki nr: 894, 919, 920, 921, 804 o łącznej pow. 6452 m²,

- działki nr: 1176/3, 1182/12, 1176/1 o łącznej pow. 48544 m²,

- działki nr: 640, 652, 655 o łącznej pow. 1560 m²,

- działki nr: 345, 375 o łącznej pow. 260 m²,

- działki nr: 1200/1 o pow. 2560 m², 1258/1 o pow. 380 m²,

- działka nr 1384 o pow. 3620  m²,

- działka nr 757 o pow. 3966 m²

Wszystkie w/w grunty wydzierżawione są osobom fizycznym.

 

7. GRUNTY POD ZABUDOWĘ, REZERWA TERENU POD BUDOWNICTWO

a) działki budowlane wyznaczone pod budownictwo jednorodzinne,

- działka nr 2359 o pow. 208 m² ul. Jana Pawła II,

- działka nr 2235/2 o pow. 348 m² ul. Wierzbowa, (wydzielona przy trafostacji),

b) rezerwa terenu pod budownictwo

- działka nr 440/4 o pow. 4486m² - rejon ul. Kopernika,

- działki nr: 439, 440/2 o pow. 4853 m², 441 o pow. 26790 m² - rejon ul. Kopernika i Dworcowej

w zarządzie Gminy – przystąpiono do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego do czasu wydzielenia działek budowlanych grunt użytkowany rolniczo – dzierżawa,

- działka nr 486/5 o pow. 16937 m² teren za Nasycalnią Podkładów Kolejowych prawo wieczystego użytkowania gruntów własność SP. Grunt przejęty od PKP za zaległości podatkowe.

- ul. Wierzbowa - działka nr: 723/34 o pow. 7955 m² wykazana do sprzedaż

 

8. DROGI – zarządzane przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Niżej wymienione drogi gminne na terenie miasta:

ulice: Wawrzyńczaka, Lipowa, Dworcowa, Czypickiego, Chełkowskiego, Synoradzkiego, Przemysłowa, Glinki, Kościelna, Zapłocie, Łączna, Działkowa, Wierzbowa, Farna, Wąska, Poprzeczna, Kilińskiego, Murna, Szkolna, Przyjemskich, Wiosny Ludów, Kosynierów, Wolności, Gimnazjalna, Stodolna, Bernardyńska, Witosa, Stary Rynek, Polna, 25-go Stycznia, Stawowa, Wodna, Gryszczyńskiego, Krótka, Św. Wawrzyńca, Nowy Rynek, Południowa, Podmiejska, Pomnikowa, Księdza Goja, Stęszewskiego, Wiatraczna, Okrężna, Zielona,  Kopernika, Tysiąclecia , Zawadzkiego, Wiśniowa, Odonica, Tomaszewskiego, Benedykta z Koźmina, Powstańców Wielkopolskich, Wyszyńskich oraz drogi dojazdowe o ogólnej powierzchni 23,0135 ha.

 

9. POZOSTAŁE GRUNTY – zarządzane przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

- działki nr: 1355/63, 1355/65,  o łącznej pow. 13613 m² - nieczynne wysypisko odpadów przy ul. Prostej (grunt do rekultywacji ),

- działka nr 1645/3 o pow. 61 m² (ul. Borecka – Klasztorna) – skwer,

- działka nr 421/10 o pow. 9865 m² - ul. Dworcowa (budynki gospodarcze i ogrody –

- wydzierżawione osobom fizycznym, droga dojazdowa),

- działki nr: 1183/6, 1184/6 o łącznej pow. 4526 m² - ul. Krotoszyńska teren przy Orli, droga

 dojazdowa,

- działki nr: 1519/7, 1519/4 o łącznej pow. 427 m² - parking przy ul. Zamkowej

- działka nr 2063/9 o pow. 762 m² zabytkowy wiatrak przy ul. Wiatracznej

 

10.GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

a) przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej

- działka nr 1676/2 o pow. 237 m² przy ul. Klasztornej -  Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” w Koźminie Wlkp.

- działki nr:  419/18, 419/16, 2181/1 o łącznej pow. 970 m² (ul. Tysiąclecia, Poznańska) – Powszechna Spółdzielnia Spożywców “Społem” w Koźminie Wlkp.

- działki nr: 474, 475, 476 o łącznej pow. 11125 m² (ul. Towarowa) -  Spółdzielczy Zakład Mechaniczny w Koźminie Wlkp.

- działka nr 487/26 o pow. 4434 m² (ul. Przemysłowa) – ADPAL

- działka nr 1183/2, 2301/2, 426/11 o pow. 397 m² (trafostacje ul. Krotoszyńska, Czypickiego, Tysiąclecia) – Energetyka Kaliska S.A.,

- działka 1220/1 o pow. 1135 m² (ul. Krotoszyńska) -  PPHU BO-MOT

- działka 1355/56 o pow. 1782 m² (ul. Borecka) - PPHU Pro-Met

- działka 1355/36 o pow. 3434 m² (ul. Borecka) -  Przedsiębiorstwo Zagraniczne “Compex”

b) przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe

- działki nr: 392/3, 394/1, 402/3, 407/1, 389/1, 398/1 o łącznej pow. 1299 m²,  działki nr: 388/1, 403/1, 419/23, 426/12, 430/5, 431/4 o łącznej pow.18237 m², działka nr 405/3 o pow. 303 m², działka nr 420/3 o pow. 10742 m², działki nr 426/8, 433/3 o łącznej pow. 10340 m² ( rejon ulic: Jana Pawła II, Tysiąclecia, Kopernika, Węckiego i Zawadzkiego) - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Koźminie Wlkp.

- działki budowlane w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych o łącznej pow. 1,9713 ha.
Gmina Koźmin Wlkp.

 

1. Borzęcice

- działki nr: 10, 9/2, 10/1, 11, 89, 16 o łącznej pow. 1,99 ha - grunty szkolne, Szkoła Podstawowa,

grunty orne użytkowane przez nauczycieli  

- działka nr 3 o pow. 0,70 ha - świetlica wiejska, boisko sportowe

- drogi gminne o łącznej pow. 12,94 ha

 

2. Borzęciczki

- działka nr 105/1 o pow. 0,71 ha – przedszkole,

- działka nr 103/3 o pow. 1,57 ha – boisko wiejskie

- działka nr 105/3 o pow. 0,35 ha – hydrofornia użytkowana przez Spółkę KUK

- działki nr: 17, 26, 102/4, 115/1 o łącznej pow. 5,34 ha - grunty szkolne, Szkoła Podstawowa,

grunty orne użytkowane przez nauczycieli

- drogi gminne o łącznej pow. 9,11 ha

- grunt pod byłym torowiskiem o pow. 2,04 ha

 

3. Biały Dwór

- działki nr 132, 133, 135 o łącznej pow. 1,14 ha – grunty szkolne, świetlica wiejska

grunt orny wydzierżawiony rolnikowi

- drogi gminne o łącznej pow. 17,41 ha

 

4. Cegielnia

- działka nr: 52 o pow. 1,44ha – grunt wiejski, świetlica wiejska

- działka nr 51/2 o pow. 0,83 ha - grunty wiejskie mienie wsi

- drogi gminne o łącznej pow. 3,12 ha

 

5. Czarny Sad

- działki nr: 183, 184, 185, 186, 187, 188 o łącznej pow. 0,54 ha - działki budowlane grunt użytkowany rolniczo wydzierżawiony,

- działki nr 12, 43 o łącznej pow. 1,51 ha – grunty szkolne wydzierżawione rolnikom,

- działki nr 131, 104 o łącznej pow. 2,35 ha – grunty wiejskie mienie wsi grunt rolny wydzierżawiony rolnikom.

- drogi gminne o łącznej pow. 8,09 ha

 

6. Gałązki

- działka nr 273 o pow. 0,17 ha ( udział gminy - 48,7% )  - świetlica

- działki nr 143, 277, 142, 144, 145, 146, 280, 163 o łącznej pow. 1,77 ha - grunty wiejskie mienie

wsi grunty rolne oddane w dzierżawę,

- działki nr 147, 148, 149  o łącznej pow. 1,36 ha - grunty szkolne użytkowane przez nauczycieli

- drogi gminne o łącznej pow. 10,18 ha

- grunt pod byłym torowiskiem, budynki stacyjne o łącznej pow. 3,9380 ha

 

7. Gościejew

- działka nr. 140 o pow. 0,11 ha - świetlica wiejska

- działki nr 218/1, 221 o pow. 0,34 ha - zasób gruntów w zarządzie Gminy

- działka nr 141/6 o pow. 0,4953 ha – boisko wiejskie użytkowane przez Ochotniczą Straż Pożarną,

- drogi gminne o łącznej pow. 8,87 ha

 

 

 

8. Józefów

- działka nr 12/3 o pow. 0,16 ha - świetlica wiejska, część pomieszczeń oddane w najem Kołu Łowieckiemu Nr 27 „Bażant”

- działka nr 23/5 o pow. 2,37 ha grunt rolny użytkowany przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mokronosie -umowy dzierżawy.

- drogi gminne o łącznej pow. 7,14 ha,

 

9. Kaniew

- działki nr: 163, 164, 165, 166, 167 o łącznej pow. 0,77 ha - grunty pod  zabudowę użytkowane rolniczo wydzierżawione

- działki nr: 135, 135/1, 136 o łącznej pow. 0,44 ha - budynek byłej szkoły podstawowej (obecnie   3 lokale mieszkalne i dwa pomieszczenia wynajęte do adaptacji na mieszkania),

- działka nr 8 o pow. 1,42 ha - grunt szkolny wydzierżawiony rolnikowi

- drogi gminne o łącznej pow. 4,39 ha

 

10. Lipowiec

- działka nr 103/4 o pow. 0,36 ha - zasób gruntów,

- działka nr 144 o pow. 0,34 ha – świetlica wiejska

- działka nr 58 o pow. 1,95 ha - grunt szkolny częściowo wydzierżawiony nauczycielom, a częściowo rolnikom,

- drogi gminne o łącznej pow. 8,97 ha

 

11. Mokronos

- działki nr: 74, 74/1, 76/1, 76/2, 77/1, 77/4, 146 o łącznej pow. 1,2434 ha - Szkoła Podstawowa wraz z gruntami przynależnymi,

- działki nr: 75/2, 75/3 o łącznej pow. 1,56 ha - boisko wiejskie, świetlica, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej,

- działki nr:  98/9, 108/10, 108/11, 108/12 o łącznej pow. 1,28 ha - zasoby nieruchomości,  budynek mieszkalny – 1 lokal,

- działki nr: 55, 100, 115a, 126 o łącznej pow. 1,22 ha  - grunt wiejski mienie wsi

- drogi gminne o łącznej pow. 5,66ha

 

12. Orla

- działki nr 36 o pow. 0,1276 ha (Orlinka),  nr 76 i 77 o pow. 0,8205 ha – zasób gruntów,

- działki nr 79/15 o pow. 0,1330 ha, 79/14 o pow. 0,0407 ha – wykazane do sprzedaży,

- działka nr: 79/8 o  pow. 0,5950 ha – boisko wiejskie

- działka 79/13 o pow. 0,1131 ha i udział (26%) w działce nr 79/12 o pow. 0,0525 ha lokal po szkole - świetlica i plac przyszkolny,

- działka nr 217/7 o pow. 0,2785 ha - grunt orny wydzierżawiony

- działka nr 274/3 o pow. 2,0704 ha - wysypisko odpadów komunalnych użytkowane przez Spółkę KUK,

- działka nr 261/3 o pow. 0,4534 ha - grunt rolny wydzierżawiony

- działka nr 235 o pow. 0,1588 ha -nieużytki

- drogi gminne o łącznej pow. 12,9049 ha

 

13. Nowa Obra

- działki nr:  86/3 o pow. 1,37 i udział (51%) w działce nr 86/2 o pow. 0,16  ha - grunty szkolne i świetlica wiejska, boisko, grunt rolny wydzierżawiony nauczycielom

- drogi gminne o łącznej pow. 9,83 ha,

 

 

14.Stara Obra

- działki nr: 36/4, 209, 36/7 o łącznej pow. 1,4110 ha - rezerwa terenu pod budownictwo (grunt wymaga rekultywacji),

- działki nr: 16/3, 17/6 o łącznej pow. 0,13 ha - budynek socjalny 4 lokale mieszkalne,

- działka nr 196 o pow. 0,08 ha - działka budowlana,

- działki nr: 27, 5, 6a  o pow. 3,85 ha – grunty wiejskie mienie wsi

- działka nr 22/4  o pow. 0,8919 ha - Szkoła Podstawowa

- działka nr 37 o pow. 2,91 – grunt szkolny użytkowany przez nauczycieli

- działka nr 23/1 o pow. 0,0224 ha – stacja pomp,

- drogi gminne o łącznej pow. 15,99 ha

 

15. Psie Pole

- działki nr: 55/9, 25/5, 55/7 o łącznej pow. 2,26 ha – zasób gruntów, użytkowane rolniczo – wydzierżawione

- działka nr 55/8 o  pow. 0,40 ha –  wydzierżawiona Kołu Łowieckiemu „Dzik”

- rowy o łącznej pow. 1,56 ha – w zarządzie Gminy

- drogi gminne o łącznej pow. 1,67 ha – w zarządzie  Gminy

 

16. Pogorzałki Wielkie

- działka nr 42 o pow. 1,88 ha - grunt wiejski mienie wsi

- drogi gminne o łącznej pow. 7,95 ha

 

17. Sapieżyn

- działki nr:  21/1, 21, 110 o łącznej pow. 1,23 ha – grunty szkolne, budynek – dwa lokale mieszkalne i świetlica, boisko

- działki nr: 58, 111, 51 o łącznej pow. 2,35 ha – grunty wiejskie mienie wsi

 

18. Serafinów

- działki nr: 37/1, 37/15, 37/16 o łącznej pow. 0,25 ha - zasób nieruchomości,

- drogi gminne o łącznej pow. 8,27 ha

 

19. Ludwinów

- działka nr 38/5 o pow. 0,27 ha – grunt rolny wydzierżawiony

 

20. Skałów

- działki nr: 5/5, 10/2, 11/5, 11/7 o łącznej pow. 1,24 ha - grunty wiejskie, dzierżawca Koło Łowieckie „Dzik”

- drogi gminne o łącznej pow. 4,31 ha

 

21. Staniew

- działki nr:  161, 162, 161/1 o łącznej pow. 2,39 ha - grunty szkolne, budynek z 4 lokalami mieszkalnymi, świetlica wiejska, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, grunt rolny wydzierżawiony rolnikom

- działki nr:  318, 92 o łącznej pow. 1,54 ha – grunty wiejskie mienie wsi

- działka 118/5 o pow. 1,7638 ha grunt przeznaczony pod boisko sportowe (w trakcie budowy)

- grunt pod byłym torowiskiem o pow. 3,96 ha

- drogi gminne o łącznej pow. 20,22 ha

 

22. Szymanów

- działka nr 35/1 o pow. 0,25 ha - świetlica wiejska,

drogi gminne o łącznej pow. 7,07 ha

 

23.Walerianów

- działki nr:  6/1, 6/2 o łącznej pow. 2,58 ha – grunt szkolny z lokalem mieszkalnym i świetlicą

- działka nr 7 o pow. 1,69 - grunt wiejski mienie wsi

- drogi gminne o łącznej pow. 3,36 ha

 

24. Tatary

- drogi gminne o łącznej pow. 6,24 ha

 

25. Wałków

- działki nr:  25, 58, 58/1 o łącznej pow. 2,24 ha – grunty szkolne z dwoma budynkami użytkowymi, boisko, pozostały grunt rolny użytkowany przez nauczycieli

- działki nr: 121, 122, 231/1a, 15 o łącznej pow. 3,37 ha – grunt wiejski mienie wsi

- działka nr 205/3 o pow. 0,58 ha – grunt orny wydzierżawiony nauczycielom

- działki nr: 52/3 o pow. 0,26 ha, 52/5 o pow. 0,0297 ha  - ujęcie wody, hydrofornia użytkowana przez Spółkę KUK

- drogi gminne o łącznej pow. 13,16 ha

 

26. Wrotków

- działki nr:  170, 170/1, 200 o łącznej pow. 2,03 ha – grunty szkolne, Przedszkole z lokalem mieszkalnym, grunt rolny użytkowany przez nauczycieli

- działka nr 209/16 o pow. 1,02 ha - budynek mieszkalny 5 lokali, park, nieużytki,

- działki nr: 209/23, 77a/7 o łącznej pow. 3,4999 ha - boisko, świetlica wiejska, remiza OSP, rezerwa terenu pod budownictwo,

- grunt pod byłym torowiskiem 1,13 ha,

- działka nr 143 o pow. 1,48 ha grunt wiejski mienie wsi

- drogi gminne o łącznej pow. 14,46 ha

 

27. Wyrębin

- działki nr:  194/1, 194/2, 194/3, 194/4 o łącznej pow. 1,1978 ha – grunty szkolne, budynek dawnej szkoły, w którym jeden lokal został sprzedany, świetlica wiejska,

- działka nr 110/1 o pow. 1,96 ha – grunty szkolne użytkowane przez nauczycieli

- działka nr 27 o pow. 1,43 ha - grunt wiejski mienie wsi

- drogi gminne o łącznej pow. 10,01 ha.

 

28. Góreczki

- lokal mieszkalny udział w wysokości 44/1000 części w działce nr 4/4 (pow. 418 m²),  ogród przynależny do lokalu działka nr 65 o pow. 0,05 ha,

- drogi gminne o łącznej pow. 9,03 ha.

 

29. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

a) Cegielnia działka nr 51/1 o pow. 0,10 ha - osoba fizyczna,

b) Mokronos działka nr 77/5 o pow. 0,0435 ha - Telekomunikacja Polska S.A.,

c) Wrotków działka nr  209/14 o pow. 0,0824 ha - osoba fizyczna, działka 295 pow. 0,10 ha GS “SCh” Koźmin Wlkp.

d) Gościejew działka nr 231/2 o pow. 0,07 ha – osoba fizyczna,

e) Lipowiec działka nr 146/1 o pow. 0,6715 ha - osoba fizyczna

 

Sporządziła Danuta Misiak

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2007-02-15
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz