Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o stanie mienia komunalnego z 31.10.2006 r.

 

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek trwały stanowiący jej własność
w postaci środków trwałych na dzień 31.10.2006 r. ogółem w kwocie 42.414.102,47 zł
o wartości początkowej.

 

Z tego przypada na:

• budynki mieszkalne 1.254.549,10 zł

• budynki administracyjne 1.110.927,87 zł

• budynki szkolne 7.694.074,01 zł

• budynki świetlic, budynki na basenie 569.082,95 zł

• budynki gospodarcze 261.328,42 zł

• budynki OSP 868.563,95 zł

• budynki łączności ( kolejowe) 50.283,89 zł

• wiaty autobusowe 143.850,32 zł

• szamba 40.536,38 zł

• sieć energetyczna 113.396,48 zł

• drogi nawierzchniowe 4.183.242,96 zł

• ogrodzenia 143.194,13 zł

• środki transportu 603,763,04 zł

• maszyny, urządzenia, środki techniczne 641.306,02 zł

• kotły grzejne 120.801,82 zł

• narzędzia i ruchomości 53.614,50 zł

• tereny zieleni 18.516,00 zł

• grunty 2.531.307,00 zł

• drogi kolejowe 1.030.878,27 zł

• basen kąpielowy 496.126,62 zł

• budynki hydroforni, wysypisko 3.037.943,04 zł

• waga 49.838,00 zł

• szalety miejskie 59.229,59 zł

• sieci kanalizacyjne 1.477.522,58 zł

• sieci wodociągowe 4.977.892,01 zł

• oczyszczalnia ścieków 10.882.333,52 zł

 

Szczegółowy wykaz środków trwałych oraz sposób ich zagospodarowania zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

 

Wartości niematerialne i prawne będące w posiadaniu gminy wynoszą na dzień 31.10.2006 r. wg wartości początkowej 99.279,30 zł.

 

Nakłady na inwestycje rozpoczęte od początku realizacji wg stanu na 31.10.2006 r. wynoszą  1.531.584,78 zł w tym:

- obwodnica 116.114,50 zł

- budowa ciągu pieszo – jezdnego Wałków 14.851,00 zł

- remont drogi Józefów 14.746,04 zł

- budowa drogi Góreczki – Zimnowoda 543.626,34 zł

- budowa ul. Św. Wawrzyńca 3.660,00 zł

- przebudowa drogi Pogorzałki Wielkie 358.626,34 zł

- budowa drogi w Borzęciczkach 3.050,00 zł

- przebudowa drogi Biały Dwór - Szymanów 19.276,00 zł

- przebudowa ul. Południowe 69.721,84 zł

- przebudowa drogi Gościejew – Suśnia 10.126,00 zł

- remont drogi Orla – Sapieżyn 118.672,08 zł

- przebudowa ul. Szkolnej, Przyjemskich 7.014,80 zł

- budowa ul. Kopernika 173.276,76 zł

- budowa boiska sportowego w Staniewie 4.525,00 zł

- budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Koźminie Wlkp. 9.765,00 zł

- prace termomodernizacyjne w budynku szpitala 57.950,00 zł

- budowa windy zewnętrznej przy budynku szpitala 6.818,00 zł

 

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. posiada udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z.o.o. w Kaliszu – 358.000,00 zł oraz w Spółce Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z.o.o. na kwotę 599.000,00 zł.

 

Należności długoterminowe wynoszą 27.049,52 zł.

 

Mienie komunalne jest oddane w użytkowanie poszczególnym jednostkom gminy
i jest w ich ewidencji

Urząd Miasta i Gminy

środki trwałe 21.004.196,67 zł

pozostałe środki trwałe 934.633,56 zł

zbiory biblioteczne 68.289,88 zł

wartości niematerialne i prawne 78.380,44 zł

udziały w spółkach 957.000,00 zł

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

środki trwałe 62.512,49 zł

pozostałe środki trwałe 53.595,19 zł

wartości niematerialne i prawne 6.194.06 zł

 

Gminny Zespół Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej

środki trwałe 624.124,00 zł

pozostałe środki trwałe 119.129,70 zł

zbiory biblioteczne 331.681,76 zł

wartości niematerialne i prawne 5.513,80 zł

 

Koźmińskie Usługi Komunalne

środki trwałe 20.723.269,31 zł

wartości niematerialne i prawne 9.191,00 zł

 

Gmina ma zaciągnięte pożyczki i kredyty na budowę oczyszczalni ścieków, kolektora zbiorczego, sal gimnastycznych na kwotę 4.888.000,00 zł.

 

Od dnia złożenia poprzedniej informacji zaszły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

a) sprzedano następujące nieruchomości:

- działkę  nr 45/6 w Pogorzałkach Wielkich o pow. 1237 m2 za kwotę 9.150,-zł,

- działkę nr 45/7 w Pogorzałkach Wielkich o pow. 1349 m² za kwotę 9.970,- zł

- lokal mieszkalny w Gościejewie Nr 1 na rzecz jego najemcy za kwotę 7.824,zł

- działkę  nr 1263/9  o pow. 321 m2 w Koźminie Wlkp. za kwotę 5.600,- zł,

- zabudowaną budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki działkę nr 1824 położoną w Koźminie Wlkp. za kwotę 37.000,- zł

 

b) przejęto na własność miasta i gminy Koźmin Wlkp. w drodze komunalizacji następujące nieruchomości:

- działkę nr 143 o pow. 1,48 ha położoną w Wrotkowie,

- działkę nr 23/5 o pow. 2,37 ha położoną w Józefowie,

- działkę nr 78 o pow. 0,1372 ha położoną w Suśni,

- działki nr 2050/4 i 2050/6 o pow. 0,0999 ha

- część ul. Południowej w Koźminie Wlkp.

- drogi gminne w Góreczkach o pow. 9,03 ha

c) zakupiono zestawy komputerowe za kwotę 12.186,14 zł,

d) zakończono budowę dróg gminnych na ogólną wartość 877.354,97 zł

 

Od złożenia poprzedniej informacji osiągnięto dochody z mienia komunalnego w wysokości 433.639,- zł, z tego z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 268.256,- zł

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania 13.919,- zł

- z opłat za przekształcenie wieczystego użyt. w prawo własności 2.841,- zł

- z dzierżawy gruntów komunalnych 44.841,- zł

- ze sprzedaży gruntów 58.326,- zł

- ze sprzedaży mieszkań 45.456,- zł

 

W roku 2007 planuje się osiągnąć dochody z mienia komunalnego w kwocie 458.290,-zł z

tego z tytułu:

 

opłat z tytułu użytkowania wieczystego 13.600,00 zł

- opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania 2.900,00 zł

- z dzierżawy gruntów komunalnych 39.300,00 zł

- ze sprzedaży gruntów 100.000,00 zł

- ze sprzedaży mieszkań 6.000,00 zł

- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 296.490,00 zł.

 

Wydatki na bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego planuje się na kwotę 140.000,00 zł.

 

 

 

Załącznik Nr 1 do  informacji

o stanie mienia komunalnego

 

Wykaz obiektów i gruntów komunalnych

oraz informacja o sposobie ich zagospodarowania          

wg stanu na dzień 31.10.2006 r.

 

Miasto Koźmin Wlkp.

1. BUDYNKI I GRUNTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:

-  Stary Rynek 11, działka nr 1781 i 1780/2 o pow. 502 m² - siedziba Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,

-  ul. Krotoszyńska 16, działka nr 1239/2 o pow. 2355 m² - siedziba Miejsko Gminnego Ośrodka     Pomocy Społecznej,

-  Stary Rynek 22, działka nr 1721 o pow. 455 m² - siedziba Biblioteki Publicznej,

-  ul. Borecka 14, działka nr 1490/11 o pow. 524 m² - siedziba Ośrodka Kultury

-  ul. Floriańska 21 i 23 działki nr: 755/1 o pow.9720 m², 760/2  o pow.10374m², 761/2 o pow.       8435m² - siedziba spółki Koźmińskie Usługi Komunalne, Koźmińskiego Klubu Sportowego „Biały  Orzeł”,  boisko sportowe, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej,

- ul. Wierzbowa działki nr: 723/36, 623/14, 723/15, 723/17, 723/12, 723/19 o łącznej pow. 20869m²- Stacja Uzdatniania Wody, oddane w użyczenie spółce Koźmńskie Usługi Komunalne

- ul. Wierzbowa - działki nr: 723/35, 723/37, 723/33 o łącznej pow. 1102 m² - działki           wydzierżawione pod wieżę telefonii cyfrowych,

- ul. Południowa - działki nr: 2052/3 o pow. 25011 m², 2052/6 o pow. 1738 m², 2053 o pow. 700 m² - Oczyszczalnia Ścieków, oddana w użyczenie spółce Koźmńskie Usługi Komunalne,

- ul. Zamkowa działka 1520 o pow. 24 m² - szalety publiczne oddane w użyczenie spółce KUK,

- ul. Pleszewska działki nr 791, 792 o pow. 20944 m² - teren basenu kąpielowego, oddany w użyczenie GZIKiKF

 

2. NIERUCHOMOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA – BUDYNKI I GRUNTY

- ul. Stęszewskiego działki nr: 1412, 1416/5, 1418/7, 1518/1, 1517/3, 1517/4 o łącznej pow. 28601 m² - budynki szpitalne wraz z gruntami przynależnymi (szpitale oddane w użyczenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie),

- ul. Borecka 25a działka nr 1450 o pow. 3830 m² Przychodnia (oddana w najem Niezależnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespołowi Lekarzy “Medyk” s.c.),

- ul. Borecka 25 działka nr 1443 o pow. 3771 m² - pomieszczenia weterynarii (część oddano w najem Spółce Weterynaryjnej).

 

3. SZKOŁY I PRZEDSZKOLA –  zarządzający Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

- ul. Klasztorna działka nr 1631 o pow. 2450 m² - siedziba Szkoły Podstawowej Nr 3,

- ul. Glinki działki nr: 1886, 1887/2 o łącznej pow. 4905 m² - siedziba Szkoły Podstawowej Nr 1,

- ul. Zamkowa działki nr: 1502/2 o pow. 1148 m², 1517/6 pow. 1898 m² - siedziba Przedszkola,

- ul. Kopernika 1 działka nr 440/3 o pow. 14893 m² - siedziba Gimnazjum,

 

4.PARKI, SKWERY ( ZIELEŃ) - zarządzający Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

- Park im. Powstańców Wlkp. działka nr 1502/1 pow. 41161 m²,

- Plac NS NMP działka nr 1515 o pow. 1971 m²,

- Teren zieleni na Nowym Rynku działka nr 1978/2 o pow. 4745 m²,

- działka nr 1517/7 o pow. 2646 m² przy ul. Zamkowej,

- działki nr 2182/3, 2182/4, 2182/5 i 2182/6 o łącznej pow. 613 m² przy ul. Poznańskiej, 

- tereny zielone przy ul. Krotoszyńskiej - działka nr 1524 o pow. 2472 m², działka nr 1218/9 o pow. 474 m², działki nr 1220/5/ 1220/6, 1220/7, 1220/8 o łącznej  pow. 1555 m²,

- tereny przy ul. Tomaszewskiego - działka nr  2313 o pow. 4438 m² - boisko,

- teren byłego cmentarza ewangelickiego przy ul. Zielony Rynek - działka nr 1199 o pow. 17042 m²

- plac zabaw przy ul. Jana Pawła II - działka nr 419/21 o pow. 3649 m²,

- tereny zielone przy ul. Dworcowej – działki nr: 421/2, 1453/3, 1453/5o łącznej pow. 11231 m²,

- teren zielony przy ul. Wierzbowej - działki nr:  700/1, 700/2 o łącznej pow. 2309 m²,

- skwer przy ul. Chłapowskiego – działka nr 1218/12 o pow. 440 m²,

- skwer  przy ul. Bernardyńskiej - działki nr: 1607/7, 1607/6 o łącznej   pow. 3583 m²

- ul. Wierzbowa - działka nr  720/6 pow. 5144 m² - grunty  przy        Stacji Uzdatniania Wody,

 

5. BUDYNKI MIESZKALNE – administrowane przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

- ul. Krotoszyńska 5- działki nr: 1732, 1733 o łącznej pow. 455 m² – 8 lokali mieszkalnych,

- ul. Wiatrolika 5 - działka nr 1788 o pow. 282 m² – 5 lokali mieszkalnych,

- ul. Stęszewskiego 1- działka nr 1437/5 o pow. 1112 m² – 2 lokale mieszkalne i 1 lokal użytkowy,

- ul. Murna 24 – działka nr 1806 o pow. 228 m² – 2 lokale mieszkalne,

- ul. Podmiejska 1 - działka nr 1218/2 o pow. 685 m² – 6 lokali mieszkalnych,

- ul. Pleszewska 12 - działka nr 1922 o pow. 185 m² – 5 lokali mieszkalnych,

- ul. Przyjemskich 20 - działka nr 1824 o pow. 231 m² – 4 lokale mieszkalne,

- ul. Klasztorna 37 - działka nr 1581 o pow. 843 m² – 18 lokali mieszkalnych,

- ul. Targowa 12 - działka nr 1708/7 o pow. 1155 m² – 3 lokale mieszkalne,

- ul. Borecka 34 - działka nr 487/30 o pow. 804 m² – 4 lokale mieszkalne,

- ul. Zielony Rynek 15 - działka nr 2311 o pow. 1204 m² – 8 lokali mieszkalnych,

- ul. Klasztorna 14 - działka nr 1676/1 o pow. 1333 m² – 7 lokali mieszkalnych,

- ul. Przyjemskich 2 - działka nr 1842/2 o pow. 652 m² – 3 lokale mieszkalne,

- ul. Stary Rynek 22 (wykazany w pkt. 1 jako siedziba Biblioteki) – 7 lokali mieszkalnych,

- ul. Floriańska 23 (wykazana w pkt. 1 jako budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) – 5 lokali mieszkalnych

- ul. Borecka 25 –  (wykazana w pkt 2 jako budynek Weterynarii) - 1 lokal mieszkalny

- lokal mieszkalny przy ul. Boreckiej 20 – 50% udziału w działkach nr 1501/2, 1493/3 i 2043/1 o pow. 959 m²

Lokale mieszkalne i lokale użytkowe oddane są w najem.

 

6. ŁĄKI MIEJSKIE I GRUNTY ORNE

- działki nr: 830/1, 830/2, 833/1, 833/2 o łącznej pow. 51173 m²,

- działki nr: 894, 919, 920, 921, 804 o łącznej pow. 6452 m²,

- działki nr: 1176/3, 1182/12, 1176/1 o łącznej pow. 48544 m²,

- działki nr: 640, 652, 655 o łącznej pow. 1560 m²,

- działki nr: 345, 375 o łącznej pow. 260 m²,

- działki nr: 1200/1 o pow. 2560 m², 1258/1 o pow. 380 m²,

- działka nr 1384 o pow. 3620  m²,

- działka nr 757 o pow. 3966 m²

Wszystkie w/w grunty wydzierżawione są osobom fizycznym.

 

7. GRUNTY POD ZABUDOWĘ, REZERWA TERENU POD BUDOWNICTWO

a) działki budowlane wyznaczone pod budownictwo jednorodzinne,

- działka nr 2359 o pow. 208 m² ul. Jana Pawła II,

- działka nr 2235/2 o pow. 348 m² ul. Wierzbowa, (wydzielona przy trafostacji),

b) rezerwa terenu pod budownictwo

- działka nr 440/4 o pow. 4486m² - rejon ul. Kopernika,

- działki nr: 439, 440/2 o pow. 4853 m², 441 o pow. 26790 m² - rejon ul. Kopernika i Dworcowej

w zarządzie Gminy – przystąpiono do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego do czasu wydzielenia działek budowlanych grunt użytkowany rolniczo – dzierżawa,

- działka nr 486/5 o pow. 16937 m² teren za Nasycalnią Podkładów Kolejowych prawo wieczystego użytkowania gruntów własność SP. Grunt przejęty od PKP za zaległości podatkowe.

- ul. Wierzbowa - działka nr: 723/34 o pow. 7955 m² wykazana do sprzedaż

 

8. DROGI – zarządzane przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Niżej wymienione drogi gminne na terenie miasta:

ulice: Wawrzyńczaka, Lipowa, Dworcowa, Czypickiego, Chełkowskiego, Synoradzkiego, Przemysłowa, Glinki, Kościelna, Zapłocie, Łączna, Działkowa, Wierzbowa, Farna, Wąska, Poprzeczna, Kilińskiego, Murna, Szkolna, Przyjemskich, Wiosny Ludów, Kosynierów, Wolności, Gimnazjalna, Stodolna, Bernardyńska, Witosa, Stary Rynek, Polna, 25-go Stycznia, Stawowa, Wodna, Gryszczyńskiego, Krótka, Św. Wawrzyńca, Nowy Rynek, Południowa, Podmiejska, Pomnikowa, Księdza Goja, Stęszewskiego, Wiatraczna, Okrężna, Zielona,  Kopernika, Tysiąclecia , Zawadzkiego, Wiśniowa, Odonica, Tomaszewskiego, Benedykta z Koźmina, Powstańców Wielkopolskich, Wyszyńskich oraz drogi dojazdowe o ogólnej powierzchni 23,0135 ha.

 

9. POZOSTAŁE GRUNTY – zarządzane przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

- działki nr: 1355/63, 1355/65,  o łącznej pow. 13613 m² - nieczynne wysypisko odpadów przy ul. Prostej (grunt do rekultywacji ),

- działka nr 1645/3 o pow. 61 m² (ul. Borecka – Klasztorna) – skwer,

- działka nr 421/10 o pow. 9865 m² - ul. Dworcowa (budynki gospodarcze i ogrody –

- wydzierżawione osobom fizycznym, droga dojazdowa),

- działki nr: 1183/6, 1184/6 o łącznej pow. 4526 m² - ul. Krotoszyńska teren przy Orli, droga

 dojazdowa,

- działki nr: 1519/7, 1519/4 o łącznej pow. 427 m² - parking przy ul. Zamkowej

- działka nr 2063/9 o pow. 762 m² zabytkowy wiatrak przy ul. Wiatracznej

 

10.GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

a) przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej

- działka nr 1676/2 o pow. 237 m² przy ul. Klasztornej -  Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” w Koźminie Wlkp.

- działki nr:  419/18, 419/16, 2181/1 o łącznej pow. 970 m² (ul. Tysiąclecia, Poznańska) – Powszechna Spółdzielnia Spożywców “Społem” w Koźminie Wlkp.

- działki nr: 474, 475, 476 o łącznej pow. 11125 m² (ul. Towarowa) -  Spółdzielczy Zakład Mechaniczny w Koźminie Wlkp.

- działka nr 487/26 o pow. 4434 m² (ul. Przemysłowa) – ADPAL

- działka nr 1183/2, 2301/2, 426/11 o pow. 397 m² (trafostacje ul. Krotoszyńska, Czypickiego, Tysiąclecia) – Energetyka Kaliska S.A.,

- działka 1220/1 o pow. 1135 m² (ul. Krotoszyńska) -  PPHU BO-MOT

- działka 1355/56 o pow. 1782 m² (ul. Borecka) - PPHU Pro-Met

- działka 1355/36 o pow. 3434 m² (ul. Borecka) -  Przedsiębiorstwo Zagraniczne “Compex”

b) przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe

- działki nr: 392/3, 394/1, 402/3, 407/1, 389/1, 398/1 o łącznej pow. 1299 m²,  działki nr: 388/1, 403/1, 419/23, 426/12, 430/5, 431/4 o łącznej pow.18237 m², działka nr 405/3 o pow. 303 m², działka nr 420/3 o pow. 10742 m², działki nr 426/8, 433/3 o łącznej pow. 10340 m² ( rejon ulic: Jana Pawła II, Tysiąclecia, Kopernika, Węckiego i Zawadzkiego) - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Koźminie Wlkp.

- działki budowlane w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych o łącznej pow. 1,9713 ha.
Gmina Koźmin Wlkp.

 

1. Borzęcice

- działki nr: 10, 9/2, 10/1, 11, 89, 16 o łącznej pow. 1,99 ha - grunty szkolne, Szkoła Podstawowa,

grunty orne użytkowane przez nauczycieli  

- działka nr 3 o pow. 0,70 ha - świetlica wiejska, boisko sportowe

- drogi gminne o łącznej pow. 12,94 ha

 

2. Borzęciczki

- działka nr 105/1 o pow. 0,71 ha – przedszkole,

- działka nr 103/3 o pow. 1,57 ha – boisko wiejskie

- działka nr 105/3 o pow. 0,35 ha – hydrofornia użytkowana przez Spółkę KUK

- działki nr: 17, 26, 102/4, 115/1 o łącznej pow. 5,34 ha - grunty szkolne, Szkoła Podstawowa,

grunty orne użytkowane przez nauczycieli

- drogi gminne o łącznej pow. 9,11 ha

- grunt pod byłym torowiskiem o pow. 2,04 ha

 

3. Biały Dwór

- działki nr 132, 133, 135 o łącznej pow. 1,14 ha – grunty szkolne, świetlica wiejska

grunt orny wydzierżawiony rolnikowi

- drogi gminne o łącznej pow. 17,41 ha

 

4. Cegielnia

- działka nr: 52 o pow. 1,44ha – grunt wiejski, świetlica wiejska

- działka nr 51/2 o pow. 0,83 ha - grunty wiejskie mienie wsi

- drogi gminne o łącznej pow. 3,12 ha

 

5. Czarny Sad

- działki nr: 183, 184, 185, 186, 187, 188 o łącznej pow. 0,54 ha - działki budowlane grunt użytkowany rolniczo wydzierżawiony,

- działki nr 12, 43 o łącznej pow. 1,51 ha – grunty szkolne wydzierżawione rolnikom,

- działki nr 131, 104 o łącznej pow. 2,35 ha – grunty wiejskie mienie wsi grunt rolny wydzierżawiony rolnikom.

- drogi gminne o łącznej pow. 8,09 ha

 

6. Gałązki

- działka nr 273 o pow. 0,17 ha ( udział gminy - 48,7% )  - świetlica

- działki nr 143, 277, 142, 144, 145, 146, 280, 163 o łącznej pow. 1,77 ha - grunty wiejskie mienie

wsi grunty rolne oddane w dzierżawę,

- działki nr 147, 148, 149  o łącznej pow. 1,36 ha - grunty szkolne użytkowane przez nauczycieli

- drogi gminne o łącznej pow. 10,18 ha

- grunt pod byłym torowiskiem, budynki stacyjne o łącznej pow. 3,9380 ha

 

7. Gościejew

- działka nr. 140 o pow. 0,11 ha - świetlica wiejska

- działki nr 218/1, 221 o pow. 0,34 ha - zasób gruntów w zarządzie Gminy

- działka nr 141/6 o pow. 0,4953 ha – boisko wiejskie użytkowane przez Ochotniczą Straż Pożarną,

- drogi gminne o łącznej pow. 8,87 ha

 

 

 

8. Józefów

- działka nr 12/3 o pow. 0,16 ha - świetlica wiejska, część pomieszczeń oddane w najem Kołu Łowieckiemu Nr 27 „Bażant”

- działka nr 23/5 o pow. 2,37 ha grunt rolny użytkowany przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mokronosie -umowy dzierżawy.

- drogi gminne o łącznej pow. 7,14 ha,

 

9. Kaniew

- działki nr: 163, 164, 165, 166, 167 o łącznej pow. 0,77 ha - grunty pod  zabudowę użytkowane rolniczo wydzierżawione

- działki nr: 135, 135/1, 136 o łącznej pow. 0,44 ha - budynek byłej szkoły podstawowej (obecnie   3 lokale mieszkalne i dwa pomieszczenia wynajęte do adaptacji na mieszkania),

- działka nr 8 o pow. 1,42 ha - grunt szkolny wydzierżawiony rolnikowi

- drogi gminne o łącznej pow. 4,39 ha

 

10. Lipowiec

- działka nr 103/4 o pow. 0,36 ha - zasób gruntów,

- działka nr 144 o pow. 0,34 ha – świetlica wiejska

- działka nr 58 o pow. 1,95 ha - grunt szkolny częściowo wydzierżawiony nauczycielom, a częściowo rolnikom,

- drogi gminne o łącznej pow. 8,97 ha

 

11. Mokronos

- działki nr: 74, 74/1, 76/1, 76/2, 77/1, 77/4, 146 o łącznej pow. 1,2434 ha - Szkoła Podstawowa wraz z gruntami przynależnymi,

- działki nr: 75/2, 75/3 o łącznej pow. 1,56 ha - boisko wiejskie, świetlica, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej,

- działki nr:  98/9, 108/10, 108/11, 108/12 o łącznej pow. 1,28 ha - zasoby nieruchomości,  budynek mieszkalny – 1 lokal,

- działki nr: 55, 100, 115a, 126 o łącznej pow. 1,22 ha  - grunt wiejski mienie wsi

- drogi gminne o łącznej pow. 5,66ha

 

12. Orla

- działki nr 36 o pow. 0,1276 ha (Orlinka),  nr 76 i 77 o pow. 0,8205 ha – zasób gruntów,

- działki nr 79/15 o pow. 0,1330 ha, 79/14 o pow. 0,0407 ha – wykazane do sprzedaży,

- działka nr: 79/8 o  pow. 0,5950 ha – boisko wiejskie

- działka 79/13 o pow. 0,1131 ha i udział (26%) w działce nr 79/12 o pow. 0,0525 ha lokal po szkole - świetlica i plac przyszkolny,

- działka nr 217/7 o pow. 0,2785 ha - grunt orny wydzierżawiony

- działka nr 274/3 o pow. 2,0704 ha - wysypisko odpadów komunalnych użytkowane przez Spółkę KUK,

- działka nr 261/3 o pow. 0,4534 ha - grunt rolny wydzierżawiony

- działka nr 235 o pow. 0,1588 ha -nieużytki

- drogi gminne o łącznej pow. 12,9049 ha

 

13. Nowa Obra

- działki nr:  86/3 o pow. 1,37 i udział (51%) w działce nr 86/2 o pow. 0,16  ha - grunty szkolne i świetlica wiejska, boisko, grunt rolny wydzierżawiony nauczycielom

- drogi gminne o łącznej pow. 9,83 ha,

 

 

14.Stara Obra

- działki nr: 36/4, 209, 36/7 o łącznej pow. 1,4110 ha - rezerwa terenu pod budownictwo (grunt wymaga rekultywacji),

- działki nr: 16/3, 17/6 o łącznej pow. 0,13 ha - budynek socjalny 4 lokale mieszkalne,

- działka nr 196 o pow. 0,08 ha - działka budowlana,

- działki nr: 27, 5, 6a  o pow. 3,85 ha – grunty wiejskie mienie wsi

- działka nr 22/4  o pow. 0,8919 ha - Szkoła Podstawowa

- działka nr 37 o pow. 2,91 – grunt szkolny użytkowany przez nauczycieli

- działka nr 23/1 o pow. 0,0224 ha – stacja pomp,

- drogi gminne o łącznej pow. 15,99 ha

 

15. Psie Pole

- działki nr: 55/9, 25/5, 55/7 o łącznej pow. 2,26 ha – zasób gruntów, użytkowane rolniczo – wydzierżawione

- działka nr 55/8 o  pow. 0,40 ha –  wydzierżawiona Kołu Łowieckiemu „Dzik”

- rowy o łącznej pow. 1,56 ha – w zarządzie Gminy

- drogi gminne o łącznej pow. 1,67 ha – w zarządzie  Gminy

 

16. Pogorzałki Wielkie

- działka nr 42 o pow. 1,88 ha - grunt wiejski mienie wsi

- drogi gminne o łącznej pow. 7,95 ha

 

17. Sapieżyn

- działki nr:  21/1, 21, 110 o łącznej pow. 1,23 ha – grunty szkolne, budynek – dwa lokale mieszkalne i świetlica, boisko

- działki nr: 58, 111, 51 o łącznej pow. 2,35 ha – grunty wiejskie mienie wsi

 

18. Serafinów

- działki nr: 37/1, 37/15, 37/16 o łącznej pow. 0,25 ha - zasób nieruchomości,

- drogi gminne o łącznej pow. 8,27 ha

 

19. Ludwinów

- działka nr 38/5 o pow. 0,27 ha – grunt rolny wydzierżawiony

 

20. Skałów

- działki nr: 5/5, 10/2, 11/5, 11/7 o łącznej pow. 1,24 ha - grunty wiejskie, dzierżawca Koło Łowieckie „Dzik”

- drogi gminne o łącznej pow. 4,31 ha

 

21. Staniew

- działki nr:  161, 162, 161/1 o łącznej pow. 2,39 ha - grunty szkolne, budynek z 4 lokalami mieszkalnymi, świetlica wiejska, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, grunt rolny wydzierżawiony rolnikom

- działki nr:  318, 92 o łącznej pow. 1,54 ha – grunty wiejskie mienie wsi

- działka 118/5 o pow. 1,7638 ha grunt przeznaczony pod boisko sportowe (w trakcie budowy)

- grunt pod byłym torowiskiem o pow. 3,96 ha

- drogi gminne o łącznej pow. 20,22 ha

 

22. Szymanów

- działka nr 35/1 o pow. 0,25 ha - świetlica wiejska,

drogi gminne o łącznej pow. 7,07 ha

 

23.Walerianów

- działki nr:  6/1, 6/2 o łącznej pow. 2,58 ha – grunt szkolny z lokalem mieszkalnym i świetlicą

- działka nr 7 o pow. 1,69 - grunt wiejski mienie wsi

- drogi gminne o łącznej pow. 3,36 ha

 

24. Tatary

- drogi gminne o łącznej pow. 6,24 ha

 

25. Wałków

- działki nr:  25, 58, 58/1 o łącznej pow. 2,24 ha – grunty szkolne z dwoma budynkami użytkowymi, boisko, pozostały grunt rolny użytkowany przez nauczycieli

- działki nr: 121, 122, 231/1a, 15 o łącznej pow. 3,37 ha – grunt wiejski mienie wsi

- działka nr 205/3 o pow. 0,58 ha – grunt orny wydzierżawiony nauczycielom

- działki nr: 52/3 o pow. 0,26 ha, 52/5 o pow. 0,0297 ha  - ujęcie wody, hydrofornia użytkowana przez Spółkę KUK

- drogi gminne o łącznej pow. 13,16 ha

 

26. Wrotków

- działki nr:  170, 170/1, 200 o łącznej pow. 2,03 ha – grunty szkolne, Przedszkole z lokalem mieszkalnym, grunt rolny użytkowany przez nauczycieli

- działka nr 209/16 o pow. 1,02 ha - budynek mieszkalny 5 lokali, park, nieużytki,

- działki nr: 209/23, 77a/7 o łącznej pow. 3,4999 ha - boisko, świetlica wiejska, remiza OSP, rezerwa terenu pod budownictwo,

- grunt pod byłym torowiskiem 1,13 ha,

- działka nr 143 o pow. 1,48 ha grunt wiejski mienie wsi

- drogi gminne o łącznej pow. 14,46 ha

 

27. Wyrębin

- działki nr:  194/1, 194/2, 194/3, 194/4 o łącznej pow. 1,1978 ha – grunty szkolne, budynek dawnej szkoły, w którym jeden lokal został sprzedany, świetlica wiejska,

- działka nr 110/1 o pow. 1,96 ha – grunty szkolne użytkowane przez nauczycieli

- działka nr 27 o pow. 1,43 ha - grunt wiejski mienie wsi

- drogi gminne o łącznej pow. 10,01 ha.

 

28. Góreczki

- lokal mieszkalny udział w wysokości 44/1000 części w działce nr 4/4 (pow. 418 m²),  ogród przynależny do lokalu działka nr 65 o pow. 0,05 ha,

- drogi gminne o łącznej pow. 9,03 ha.

 

29. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

a) Cegielnia działka nr 51/1 o pow. 0,10 ha - osoba fizyczna,

b) Mokronos działka nr 77/5 o pow. 0,0435 ha - Telekomunikacja Polska S.A.,

c) Wrotków działka nr  209/14 o pow. 0,0824 ha - osoba fizyczna, działka 295 pow. 0,10 ha GS “SCh” Koźmin Wlkp.

d) Gościejew działka nr 231/2 o pow. 0,07 ha – osoba fizyczna,

e) Lipowiec działka nr 146/1 o pow. 0,6715 ha - osoba fizyczna

 

Sporządziła Danuta Misiak

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2007-02-15
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz