Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja o stanie mienia komunalnego z 31.10.2005

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek trwały stanowiący jej własność
w postaci środków trwałych na dzień 31.10.2005 r. ogółem w kwocie 41.757.815,08 zł
o wartości początkowej.

Z tego przypada na:

• budynki mieszkalne 1.254.549,10 zł

• budynki administracyjne 1.110.927,87 zł

• budynki szkolne 7.694.074,01 zł

• budynki świetlic, budynki na basenie 569.082,95 zł

• budynki gospodarcze 261.328,42 zł

• budynki OSP 868.563,95 zł

• budynki łączności ( kolejowe) 50.283,89 zł

• wiaty autobusowe 133.580,36 zł

• szamba 40.536,38 zł

• sieć energetyczna 113.396,48 zł

• drogi nawierzchniowe 3.691.461,38 zł

• ogrodzenia 143.194,13 zł

środki transportu 286.249,44 zł

• maszyny, urządzenia, środki techniczne 614.294,90 zł

• kotły grzejne 120.801,82 zł

• narzędzia i ruchomości 5.392,80 zł

• tereny zieleni 18.516,00 zł

• grunty 2.531.307,00 zł

• drogi kolejowe 1.030.878,27 zł

• basen kąpielowy 496.126,62 zł

• budynki hydroforni, wysypisko 3.037.943,04 zł

• waga 49.838,00 zł

• szalety miejskie 59.229,59 zł

• sieci kanalizacyjne 1.716.033.15 zł

• sieci wodociągowe 4.977.892,01 zł

• oczyszczalnia ścieków 10.882.333,52 zł

 

Szczegółowy wykaz środków trwałych oraz sposób ich zagospodarowania zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

 

Wartości niematerialne i prawne będące w posiadaniu gminy wynoszą na dzień 31.10.2004 r. wg wartości początkowej 80.325,59 zł.

 

Nakłady na inwestycje rozpoczęte od początku realizacji wg stanu na 31.10.2005 r. wynoszą   979.581,10 zł w tym:

• obwodnica 106.114,50 zł

• budowa ciągu pieszo – jezdnego Wałków 8.629,00 zł

• budowa zatoki autobusowej przy Gimnazjum 15.000,00 zł

• budowa drogi Góreczki – Zimnowoda 10.370,00 zł

• budowa drogi Wałków – Borzęcice - Sapieżyn 430.538,33 zł

• budowa drogi Pogorzałki W. Borzęciczki 3.660,00 zł

• budowa drogi w Gościejewie 3.904,00 zł

• samochód pożarniczy 144.000,00 zł

• budowa boiska sportowego w Staniewie 4.525,00 zł

• budowa klarowników - uzdatnialnia 252.840,27 zł

 

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. posiada udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z.o.o. w Kaliszu – 358.000,00 zł oraz w Spółce Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z.o.o. na kwotę 599.000,00 zł.

 

Należności długoterminowe wynoszą 27.049,52 zł

 

Mienie komunalne jest oddane w użytkowanie poszczególnym jednostkom gminy
i jest w ich ewidencji

Urząd Miasta i Gminy

środki trwałe 20.144.537,71 zł

pozostałe środki trwałe 862.193,52 zł

zbiory biblioteczne 64.440,95 zł

wartości niematerialne i prawne 64.940,53 zł

udziały w spółkach 957.000,00 zł

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

środki trwałe 62.512,49 zł

pozostałe środki trwałe 52.706,81 zł

wartości niematerialne i prawne 6.194.06 zł

 

Gminny Zespół Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej

środki trwałe 588.985,00 zł

pozostałe środki trwałe 108.098,76 zł

zbiory biblioteczne 287.869,82 zł

 

Koźmińskie Usługi Komunalne

środki trwałe 20.961.779,88 zł

wartości niematerialne i prawne 9.191,00 zł

 

Gmina ma zaciągnięte pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków, kolektora zbiorczego, sal gimnastycznych na kwotę 3.951.750,00 zł.

 

Od dnia złożenia poprzedniej informacji zaszły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

a) sprzedano następujące nieruchomości:

- działkę budowlaną nr 2445 w Koźminie Wlkp. o pow. 892 m2 za kwotę 25.000,-zł,

- lokal mieszkalny w Nowej Obrze na rzecz jego najemcy za kwotę 15.018,- zł,

- działkę w Mokronosie o pow. 3200 m2 za kwotę 12.000,- zł,

 

b) dokonano zamiany nieruchomości:

- lokal stanowiący własność gminy w Wyrębinie o pow. 128 m2  na lokal w Góreczkach stanowiący własność osoby fizycznej o pow. 45,80 m2 wraz z udziałami w gruncie z dopłatą na rzecz gminy w wysokości 4.900,00 zł,

 

c) przejęto na własność miasta i gminy Koźmin Wlkp. w drodze komunalizacji następujące nieruchomości:

- działki nr 216 o pow. 0,7170 ha, nr 1454/2 o pow. 0,4636 ha, nr 1263/9 o pow. 0,0321 ha położone w Koźminie Wlkp.

- działkę nr 77 o pow. 0,1105 ha w Orli

d) zakupiono zestawy komputerowe za kwotę 18.043,43 zł,

e) zakończono budowę dróg gminnych na ogólną wartość 1.637.947,47 zł

f) wykonano nowe oświetlenie ul. Boreckiej za kwotę 107.973,43 zł

 

Od złożenia poprzedniej informacji osiągnięto dochody z mienia komunalnego w wysokości 349.488,- zł, z tego z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 256.015,- zł

- z opłat z tytułu wieczystego użytkowania 13.979,- zł

- z opłat za przekształcenie wieczystego użyt. w prawo własności 3.251,- zł

- z dzierżawy gruntów komunalnych 35.795,- zł

- ze sprzedaży gruntów 32.960,- zł

- ze sprzedaży mieszkań 10.418,- zł

 

W roku 2006 planuje się osiągnąć dochody z mienia komunalnego w kwocie 401.840,-zł   z

tego z tytułu:

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego 13.570,00 zł

- opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania 3.300,00 zł

- z dzierżawy gruntów komunalnych 39.000,00 zł

- ze sprzedaży gruntów 20.000,00 zł

- ze sprzedaży mieszkań 30.000,00 zł

- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 295.970,00 zł.

 

Wydatki na bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego planuje się na kwotę 242.000,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2007-02-15
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz