Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie i porządku obrad III sesji

Na dzień 29 grudnia 2006r., godz. 1500 zwołana została III sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.Rada obradować będzie w swej siedzibie przy ul.Przyjemskich 9.
Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z II sesji.
3. Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.
4. Interpelacje radnych.
5. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2006,
b) ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006,
c) określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.,
d) uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2007:
- odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,
- odczytanie opinii komisji wraz z wnioskami,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii RIO i wniosków budżetowych komisji,
- dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
e) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych utworzonych przez Radę Miejską,
f) zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich i rad osiedlowych.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie obrad III sesji.


Data dodania dokumentu: 2006-12-27
Dodał(a): Mariusz Dymarski