Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Przetarg na dostawę opału dla placówek oświatowych w 2007r.

Koźmin Wlkp. 25.10.2006

Nr GK 341/ 27 /06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

            Miasto i Gmina Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wlkp., tel. (0 – 62) 7216 088, fax (0 – 62 ) 7216 756, www.kozminwlkp.pl, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę opału dla placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2007

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać lub pobrać:

a) w siedzibie zamawiającego pok. nr 5,

b) ze strony internetowej www.kozminwlkp.pl  

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę opału o następujących parametrach:

1)      Węgiel orzech

kaloryczność 30 000 kj / kg

zawartość popiołu nie więcej niż 5%

całkowita zawartość siarki nie więcej niż 0,60 %

            2)   Miał węglowy

wartość opałowa 23 000 kj/kg

zawartość popiołu nie więcej niż 18 %

całkowita zawartość siarki nie więcej niż 0,80 %

(kod CPV 10000000 – 3 Węgiel, węgiel brunatny, koks i inne produkty węglopochodne)

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami ze strony zamawiającego:

  1. Irena Serek tel. (0 – 62) 7219 326

  2. Maciej Woźny tel. (0 – 62) 7219 338

Nie dopuszcza się ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia 01.01.2007 r.

Wymagany termin zamówienia ustala się do dnia  31.12.2007 r.

W realizacji zamówienia mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający dodatkowe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Jedynym kryterium oceny złożonych ofert będzie cena (cena 100%)

Oferty należy umieścić w kopercie z dopiskiem: „Przetarg nieograniczony na dostawę opału dla gminnych placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp w 2007 r.”
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ul. Stary Rynek 11,  63 – 720 Koźmin Wlkp.,   pokój nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 09.11.2006 r. do godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.11.2006r. o godz. 10.30
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Do pobrania: SIWZ z załącznikami [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2006-10-27
Dodał(a): Mariusz Dymarski