Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Zmiany do przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego

Koźmin Wlkp.dnia 24.10.2006r.

GK 341/25/06


ZMIANY DO OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ

KWOTY 60.000 EURO NA UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO


NUMER

BYŁO

JEST

pkt. 7

Termin wykonania zamówienia : 30.12.2006r.

Termin wykonania zamówienia :

do dnia 30.12.2006r.

pkt.11 wers 7

do dnia 26.10.2006r. do godz. 9.30

do dnia 09.11.2006r. do godz. 9.30

pkt.11 wers 8

otwarcie ofert 26.10.2006r. godz.10.00

otwarcie ofert 09.11.2006r. godz.10.00Koźmin Wlkp.dnia 24.10.2006r.

GK 341/25/06

ZMIANY DO PROJEKTU UMOWY I FORMULARZA OFERTOWEGO

dla przetagru nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego.


Zmiany do projektu umowy:


NUMER


BYŁO


JEST

pkt. 2 wers 3

- 30.12.2006r.- 230 000 PLN

- do dnia 30.12.2006r. 230000PLN
pkt. 8

Niezależnie od odsetek Kredytobiorca najpóźniej w dniu uruchomieniu kredytu zapłaci Bankowi prowizję przygotowawczą w wysokości ................% - niedotyczy

(wypełnia bank)

kwoty całego udzielonego kredytu- niedotyczy

Niezależnie od odsetek Kredytobiorca najpóźniej w dniu uruchomieniu kredytu zapłaci Bankowi prowizję przygotowawczą w wysokości ................%

(wypełnia bank)

kwoty całego udzielonego

pkt. 20, wers 5 - 6

Za sporządzenie aneksu do umowy skutkującego wydłuzeniem jego terminu Kredytobiorca zobowiązuje się zapłacić prowizję min ..........% od

(wypełnia bank) kwoty.

Za sporządzenie aneksu do umowy skutkującego wydłużeniem jego terminu Bank nie będzie pobierał dodatkowej prowizji.

Zmiany do formularza ofertowego wykonawcy:


NUMER


BYŁO


JEST

wers 17

3) Jednorazowa prowizja ..................%

3) Jednorazowa prowizja za udzielenie kredytu...................%


GK 341/25/06

24.10.2006r.

ZMIANY DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla przetagru nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego.


NUMER


BYŁO


JEST

cz. VII

Termin wykonania zamówienia

30.12.2006r.

Termin wykonania zamówienia

do dnia 30.12.2006r.

cz. IX ust.3 pkt.3.2, tiret drugi i trzeci

- informacja banku, w którym posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej


wykreślono

cz. XV ust 1 wers 6

do dnia 26.10.2006r. do godz. 9.30

do dnia 09.11.2006r. do godz. 9.30

cz. XV ust 2 wers 6

dnia 26.10.2006r. godz. 10.00

dnia 09.11.2006r. godz. 10.00


Data dodania dokumentu: 2006-10-25
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2006-10-25
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski