Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Przetarg na zimowe utrzymanie dróg 2006-2007

Koźmin Wlkp. 19.10.2006

Nr GK 341/ 26 /06

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

            Miasto i Gmina Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wlkp., tel. (0 – 62) 7216 088, fax (0 – 62 ) 7216 756, www.kozminwlkp.pl zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w sezonie 2006/2007
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać lub pobrać:

a) w siedzibie zamawiającego pok. nr 5,

b) ze strony internetowej www.kozminwlkp.pl  

Przedmiot zamówienia obejmuje:
- odśnieżanie dróg
- zwalczanie śliskości.
Pozostały zakres robót wymagań zawiera SIWZ (kod CPV 90210000 – 2 Usługi sprzątania ulic)

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami ze strony zamawiającego:
1. Nikodem Robakowski  tel. (0 – 62) 7219 321
2. Maciej Woźny (0 – 62) 7219 338

Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

Dopuszcza się  składanie ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia sezon zimowy 2006/2007 r.
W realizacji zamówienia mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22           nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający dodatkowe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jedynym kryterium oceny złożonych ofert będzie cena (cena 100%)

Oferty należy umieścić w kopercie z dopiskiem: „Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy   Koźmin Wlkp. w sezonie 2006/2007”.
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.        ul. Stary Rynek 11,  63 – 720 Koźmin Wlkp. - pokój nr 10.
Termin składania ofert upływa dnia 03.11.2006r.o godz 9.45.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.11.2006r. o godz 10.00.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.


Do pobrania: SIWZ w załącznikami [kliknij]

Data dodania dokumentu: 2006-10-20
Dodał(a): Mariusz Dymarski