Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego

Koźmin Wlkp.dnia 17.10.2006r.

GK 341/25/06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ

KWOTY 60.000 EURO

Przedmiot zamówienia:
Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Koźmin Wlkp.
ul. Stary Rynek 11, 63 – 720 Koźmin Wlkp.
http. www.kozminwlkp.pl , e-mail: , sekretariat@kozminwlkp.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 8.00 – 16.00

2.  Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony           

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: SWIZ można uzyskać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 5, pobrać ze strony internetowej www.kozminwlkp.pl  lub zwrócić się do zamawiającego o jego przesłanie.

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 230.000,00 PLN słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych na pokrycie zobowiązań inwestycyjnych i remontowych z możliwością niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.
Kredyt zostanie pobrany jednorazowo.
Planowany okres kredytowania do 30.11.2011 r.
Cel kredytu: realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych. Waluta kredytu PLN. Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych w kwotach wynikających z aktualnego         zadłużenia do końca miesiąca, za który odsetki zostały naliczone.
Karencja w spłacie kapitału do marca 2007 r. Pierwsza spłata od całej kwoty kredytu 230.000,00 PLN w wysokości 11.500,00 PLN – 30.03.2007r. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalonej na podstawie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M) według notowań danej stawki obowiązującej na dwa dni robocze poprzedzające uruchomienie niniejszego kredytu powiększoną o marżę Banku – dla pierwszego okresu kredytowania, a dla kolejnych okresów obrachunkowych według stawki WIBOR 1M obowiązującej na dwa ostatnie dni robocze poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego powiększonej o marżę Banku przedstawioną w ofercie. Marża nie może ulec zwiększeniu w trakcie umowy kredytowej.
Oprocentowanie niespłaconych w terminie rat kredytu naliczone będzie w wysokości określonej dla odsetek ustawowych. Wysokość prowizji przygotowawczej (obejmującej koszt rozpatrzenia wniosku) – nie więcej niż 0,25 % kwoty kredytu.
W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego pełnej kwoty kredytu, wysokość odsetek będzie wynikała z wartości wykorzystanego kredytu.
Odsetki naliczane tylko od faktycznie wykorzystanego zadłużenia.
Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty większej kwoty kapitału bez dodatkowych prowizji i opłat.
Spłata rat kredytu będzie przebiegać w następujący sposób:
do dnia 30.03.2007r. - 11.500,00 PLN
do dnia 30.05.2007r. - 11.500,00 PLN
do dnia 30.09.2007r. - 11.500,00 PLN
do dnia 30.11.2007r. - 11.500,00 PLN
tak samo rok 2008, 2009, 2010, 2011
Kredyt będzie spłacany z dochodów własnych gminy 2007 – 2011
Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
Zabezpieczenie spłaty kredytu będzie: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień : KOD CPV 66.13.00.00 – 0

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Termin wykonania zamówienia : 30.12.2006r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W zamówieniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22, nie wykluczeni na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający dodatkowe warunki określone w SWIZ.

Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej kopercie z dopiskiem: „PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO“

9. Informacja na temat wadium: nie wymagane.

10. Kryteria ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

100,00%


11. Miejsce i termin składania, otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11
63 – 720 Koźmin Wlkp. - pokój nr 10
do dnia 26.10.2006r. do  godz. 9.30
Otwarcie ofert 26.10.2006r. godz. 10.00

12. Termin związania ofertą: okres 30 dni

Do pobrania: SIWZ wraz z załącznikami [kliknij]

 

 


Data dodania dokumentu: 2006-10-19
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2006-10-27
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski