Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Nabór na stanowisko sekretarki szkolnej w SP w Starej Obrze

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Obrze o naborze na stanowisko sekretarki szkolnej w Szkole Podstawowej w Starej Obrze w wymiarze ½ etatu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- wykształcenie co najmniej średnie o profilu ekonomicznym lub administracyjnym,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku,

- umiejętność obsługi komputera,

- umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań,

- nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

- cieszy się nieposzlakowaną opinią,

- polskie obywatelstwo,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkolnego sekretariatu,

- znajomość i rozeznanie w podstawowych przepisach prawnych dotyczących oświaty,

- obsługa urządzeń biurowych,

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU:

- prowadzenie sekretariatu szkoły,

- punktualnie rozpoczynać pracę, swoją obecność potwierdzać podpisem na liście obecności;

- przestrzegać zasady współżycia społecznego;

- przestrzegać tajemnicy służbowej;

- przestrzegać regulaminu pracy, przepisów higieniczno-sanitarnych, BHP, ppoż.

- kulturalnie zachowywać się wobec kolegów i koleżanek z pracy, przełożonych, rodziców i uczniów;

- dbać o przyjazną atmosferę w pracy;

- dbać o mienie placówki;

- wykonywać okresowe badania profilaktyczne;

- po zakończonej pracy pozostawiać po sobie porządek i zabezpieczać sprzęt;

- być sumiennym i troszczyć się o ład i estetykę;

- wywiązywać się z ustalonych terminów;

- informować swojego przełożonego o stanie załatwianych spraw i ewentualnych trudnościach;

- w czasie pracy nie powinien oddalać się z miejsca pracy bez zezwolenia przełożonego lub osoby upoważnionej przez niego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1)     Wypełniony kwestionariusz osobowy,

2)     Dyplom ukończenia szkoły lub studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

3)     Oświadczenie, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

4)     Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „ Nabór na stanowisko sekretarki” do 20 września 2006r. do godziny 14.00. na adres: Szkoła Podstawowa w Starej Obrze, ul. Szkolna 6, 63-720 Koźmin Wlkp.

                           

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Obrze - Irena Jaskółka    


Data dodania dokumentu: 2006-09-08
Dodał(a): Mariusz Dymarski