Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Orla (3)

Nr GK 341/ 22 /06

 

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wlkp., tel. (0 – 62) 7216 088, fax (0 – 62 ) 7216 756, www.kozminwlkp.pl, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na przebudowę (remont) drogi gminnej we wsi Orla.  

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać lub pobrać:

a) w siedzibie zamawiającego pok. nr 5,

b) ze strony internetowej www.kozminwlkp.pl  

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

a) wykonanie jezdni na poszerzeniach:

         warstwa odsączająca gr. 20 cm z piasku średnioziarnistego

         warstwa dolnej podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

         warstwa górnej podbudowy gr. 5 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

         dywanik asfaltowy gr. 4 cm

b) wykonanie dywanika asfaltowego:

         wyrównanie kruszywem łamanym dla uzyskania odpowiednich spadków poprzecznych

         warstwa górna podbudowy gr. 5 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

         dywanik asfaltowy gr. 4 cm 

Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest SIWZ.

Nie dopuszcza sie składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza sie składania ofert częściowych.
Termin realizacji zamówienia ustala sie do dnia 30.10. 2006 r.

W realizacji zamówienia mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22, nie wykluczeni na podstawie art. 24 Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający dodatkowe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Jednym kryterium oceny złożonych ofert będzie cena ( cena 100 %)

Oferty należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przetarg nieograniczony na przebudowę (remont) drogi gminnej we wsi Orla.
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. nr 10.
Termin składania ofert upływa dania 01.09.2006 r o godz. 9.45
Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.09.2006 r.o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego pok. nr 5
Termin związania ofertą ustala się zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 – 30 dni

Zamawiający nie planuje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
( kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami ze strony zamawiającego jest: Nikodem Robakowski tel. (0 – 62) 7219 321

 

Do pobrania:  SIWZ z załącznikami [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2006-08-24
Dodał(a): Mariusz Dymarski