Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Przetarg na zmianę elwacji i docieplenie stropodachu sal gimnastycznych przy SP Nr 1

            Miasto i Gmina Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11, 63- 720 Koźmin Wlkp.  tel. (0- 62) 7216 088, fax. (0-62) 7216 756, www.kozminwlkp.pl,  e- mail: m.lesniak@kozminwlkp.pl zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym  na zmianę elewacji i docieplenie stropodachu sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać lub pobrać:
a) w siedzibie zamawiającego  pok. nr 5.

b) ze  strony internetowej www.kozminwlkp.pl

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: remont sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp.

Remont sal gimnastycznych polegać będzie na:

- demontażu okien
-
uzupełnieniu ścian lub zamurowaniu otworów
-
tynkowaniu wewnętrznym
-
montażu i obróbce okien z PCV (włącznie z materiałem)
-
drobnej naprawy pokrycia papowego
-
izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych
-
pokryciu dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
-
wymianie pokrycia murów ogniowych, pasów pod i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowane
-
rozebraniu rynien i rur spustowych nienadającyh się do użytku
-
założeniu rynien i rur spustowych (włącznie z materiałem)
Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest SIWZ

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 29.09.2006 r.

W realizacji zamówienia mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22, nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający dodatkowe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jedynym kryterium oceny złożonych ofert będzie cena        (cena 100%)

Ofertę należy umieścić w  zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przetarg nieograniczony na zmianę elewacji i docieplenie stropodachu sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp.”
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. nr 10.
Termin składania ofert upływa dnia 24.08.2006r. o godz. 945.
Otwarcie ofert nastąpi dnia. 24.08.2006 r. o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego pok. nr 5.

Termin związania ofertą ustala się zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 – 30 dni
Zamawiający nie planuje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
(kod CPV  45.26.10.00-4, 45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8)
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami ze strony zamawiającego jest: Irena Serek tel. (0– 62) 7219 326

Do pobrania: SIWZ z załącznikami [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2006-08-10
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2006-08-10
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski