Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Przetarg na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11, 63- 720 Koźmin Wlkp.  tel. (0- 62) 7216 088, fax. (0-62) 7216 756, www.kozminwlkp.pl, e- mail: m.lesniak@kozminwlkp.pl zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym  na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Koźminie Wielkopolskim.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać lub pobrać:

a)      w siedzibie zamawiającego  pok. nr 5  lub za zaliczeniem pocztowym.

b)      ze  strony internetowej www.kozminwlkp.pl
Cena za specyfikacje wynosi 20,- zł

Zakres rzeczowy: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Koźminie Wielkopolskim.
Wymiary boiska: szerokość
30,0 m,   długość 50,0 m

Budowa polegać będzie na:

-    przeprowadzenie robót ziemnych przygotowujących teren,

-    wykonanie systemu odwodniającego boisko,

-    wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z trawy syntetycznej,

-    wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej,

-    wykonanie urządzeń sportowych

Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest SIWZ

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 30.11.2006 r.

W realizacji zamówienia mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22, nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający dodatkowe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Jedynym kryterium oceny złożonych ofert będzie cena        (cena 100%)

Ofertę należy umieścić w  zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Przetarg nieograniczony na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznejw Koźminie Wielkopolskim”
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. nr 10.
Termin składania ofert upływa dnia 15.09.2006r. o godz. 945.
Otwarcie ofert nastąpi dnia. 15.09.2006 r. o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego pok. nr 5.
Termin związania ofertą ustala się zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 – 30 dni

Zamawiający nie planuje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV):
45100000-8       Przygotowanie terenu pod budowę
45112210-0       Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112720-8       Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45111240-2       Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45212221-1       Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
45342000-6       Wznoszenie ogrodzeń
36400000-5       Artykuły i sprzęt sportowy

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami ze strony zamawiającego są:
1. Nikodem Robakowski tel. (0-62) 7219-321
2. Adam Niedziela                     tel. (0– 62) 7219 347
3. Marcin Leśniak                      tel. (0- 62) 7219 338

Do pobrania: SIWZ z załącznikami [kliknij]
Specyfikacja techniczna, przedmiar robót oraz dokumentacja projektu [kliknij] (dokumenty skompresowane w jednym pliku ok. 1,3 MB)
Odpowiedź na zapytanie oferenta [kliknij]
Odpowiedź na zapytanie oferenta 2 [kliknij]
Odpowiedź na zapytanie oferenta 3 [kliknij]
Odpowiedź na zapytanie oferenta 4 [kliknij]
Odpowiedź na zapytanie oferenta 5 [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2006-08-10
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2006-09-14
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski