Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Przetarg na przebudowę drogi gminnej Gościejew-Suśnia (II)
Nr GK 341/  15/ 06                        Koźmin Wlkp.07. 08. 2006 r. 

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11, 63- 720 Koźmin Wlkp. tel. (0- 62) 7216 088, fax. 062 7216 756, www.kozminwlkp.pl, e-mail: m.lesniak@kozminwlkp.pl zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym  na przebudowę (remont) drogi gminnej we wsiach Gościejew-Suśnia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać lub pobrać:

a)      w siedzibie zamawiającego  pok. nr 5 , za cenę 10, 00 zł brutto , za zaliczeniem pocztowym.

b)      ze  strony internetowej www.kozminwlkp.pl

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: długość drogi 1311 m o szer. od 3,50 m do 5,50 m

Przebudowa drogi polegać będzie na :

-          wycince krzewów z rowów przydrożnych

-          odmuleniu rowów

-          pobudowanie 6 – ściu zjazdów na pola uprawne

-          pobudowanie kratek ściekowych

-          przebudowa krawężnika drogowego

-          wyrównanie profilu drogi tłuczniem

-          położenie dywanika asfaltowego gr. 4 cm

Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest SIWZ

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 30.09.2006 r.

W realizacji zamówienia mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22, nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający dodatkowe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jedynym kryterium oceny złożonych ofert będzie cena        (cena 100%)

Ofertę należy umieścić w  zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Przetarg nieograniczony na przebudowę (remont) drogi gminnej we wsiach Gościejew- Suśnia”
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. nr 10.
Termin składania ofert upływa dnia 17.08.2006r. o godz. 945.
Otwarcie ofert nastąpi dnia. 17.08.2006 r. o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego pok. nr 5.
Termin związania ofertą ustala się zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 – 30 dni

Zamawiający nie planuje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

(kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg )

Osob upoważnioną do kontaktowania się z oferentami ze strony zamawiającego jest: Nikodem Robakowski tel. 062 7219 321

Do pobrania: SIWZ z załącznikami [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2006-08-07
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2006-08-07
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski