Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja z XXXVI sesji

XXXVI sesja Rady Miejskiej odbyła się 19 lipca 2006r. Głównym powodem zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była pilna potrzeba przyjęcia pakietu uchwał związanych ze staraniami o budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy współfinansowaniu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Pierwszą z nich Rada wyraziła zgodę na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia oraz wystawienie weksla „in blanco” jako zabezpieczenia rozliczenia dofinansowania. Boisko ma posiadać wymiary 30x50m i nawierzchnię z trawy syntetycznej. Przystosowane będzie do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę, choć możliwe będą na nim również rozgrywki badmintona czy piłki nożnej. Usytuowane zostanie w sąsiedztwie koźmińskiego gimnazjum. Koszt jego budowy szacowany na 400.000zł finansowany będzie po połowie ze środków gminy i Funduszu.

Z programu budowy takich boisk, realizowanego przez Ministerstwo Sportu wycofano natomiast zgłoszony pierwotnie wniosek dotyczący boiska w Staniewie. Wiąże się to z tym, że po roku oczekiwania nastąpiło rozstrzygnięcie co do zakwalifikowania budowy boiska w tej miejscowości do realizacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”. W ramach tzw. Działania 2.3 - "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" zakwalifikowane do realizacji zostały również pozostałe trzy wnioski złożone przez Urząd Miasta i Gminy a dotyczące dofinansowania remontów świetlic wiejskich w Kaniewie, Borzęcicach i Białym Dworze. W najbliższym czasie przewidziane jest podpisanie umów o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.

Z budową boiska wiązało się również przyjęcie kolejnych dwóch uchwał. Pierwszą była zmiana tegorocznego budżetu. Jego dochody zwiększono o dotacje celowe na: dofinansowanie budowy dróg ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (60.300) oraz zwiększenie środków na wyprawkę szkolną dla pierwszoklasistów (1.198zł). Natomiast wydatki budżetu zwiększono o 291.498zł. Dodatkowe środki – poza wynikającymi z powyższych dotacji - zabezpieczono na remont sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 (30.000) i budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Koźminie Wlkp. (200.000). Wyższy wzrost wydatków niż dochodów wiąże się z przyjęcie kolejnej uchwały, którą postanowiono zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 230.000zł na powyższe zadania inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Drugą przyczyną zwołania sesji było przyjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim w okręgach wyborczych, której głosowanie na poprzedniej sesji zakończyło się wynikiem 6:6. Po zapoznaniu Rady z pismem Komisarza Wyborczego informującym, że zmian należy dokonać w terminie do 27 lipca uchwała została przyjęta większością głosów – 6 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 4 przeciwko, a jeden wstrzymał się odgłosu. Oznacza to, że w trakcie najbliższych wyborów do Rady Miejskiej na okręg nr 3 (ul. Tysiąclecia i Kopernika) przypadnie 1 mandat, a na okręg nr 8 (wsie: Borzęciczki, Mycielin, Gałązki, Góreczki, Pogorzałki Wielkie, Walerianów, Pogorzałki Małe, Wyrębin, Dębowiec) przypadną 2 mandaty. Przeniesienie mandatu wynika ze zmiany liczby mieszkańców – obecnie okręg nr 8 ma obecnie większy współczynnik (1,51mandatu) niż okręg nr 3 (1,48 mandatu).

Program sesji uzupełniły trzy uchwały. Pierwszą wprowadzono zmianę do uchwały określającej zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego. Do zakresu informacji przedkładanej Radzie przez Burmistrza dopisano „dane dotyczące przychodów i rozchodów”. W drugiej uchwale Rada wyraziła zgodę na zbycie niezabudowanej nieruchomości przy ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. - działki nr 723/34 o powierzchni 0,7955ha. Z wnioskiem o umożliwienie kupna wystąpiły lokalne firmy planujące rozbudowę zakładu. Zbycie nastąpi w drodze przetargu. Ostatnia z uchwał dotyczyła zgody na odwołanie przez Starostę Krotoszyńskiego darowizny na rzecz miasta i gminy Koźmin Wlkp. obejmującej prawo własności części nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zlikwidowanej linii kolejowej Koźmin Wlkp. – Piaski Wlkp. Nieruchomości te stanowią zabudowania stacyjne we Wrotkowie, nieruchomość rolną w Gałązkach oraz część toru pomiędzy ulicą Borecką a ulicą Prostą w Koźminie Wlkp. Skorzystanie przez Starostę z przysługującego mu prawa oznacza w praktyce, że planowane przez gminę zbycie powyższych nieruchomości nastąpi nie poprzez przeniesienie własności ale ustanowienie użytkowania wieczystego.


Data dodania dokumentu: 2006-07-28
Dodał(a): Mariusz Dymarski