Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Programy działań mających na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych


Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. informuje, iż gmina Koźmin Wlkp. objęta została dwoma Programami działań mających na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych. W związku z powyższym zaczęły obowiązywać podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywracania standardów środowiska:

  1. Okresy, w których nie wolno stosować nawozów.

  2. Dawki i sposoby nawożenia.

  3. Zasady stosowania nawozów na glebach podmokłych, zalanych, zamarzniętych i pokrytych śniegiem.

  4. Zasady nawożeni pól, w pobliżu cieków i zbiorników wodnych, oraz ograniczanie zanieczyszczeń azotanami w strefach ochrony wód

  5. Sposób użytkowania gruntów i organizację produkcji na użytkach rolnych.

  6. Zasady magazynowania nawozów naturalnych, oraz pasz soczystych.

  7. Rodzaj dokumentacji jaka powinna być prowadzona w gospodarstwach.

 

Program stanowi zapis niektórych wytycznych Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych.

 

Obowiązki skierowane do rolników z obszaru szczególnie narażonego

 

POPRAWA PRAKTYKI ROLNICZEJ

 

1.       Okresy, w których nie wolno stosować nawozów.

Nawozy nie mogą być stosowane w okresach i w warunkach gdy zawarte w nich składniki mineralne, szczególnie związki azotu, narażone są na wymywanie do wód gruntowych lub zmywanie do wód powierzchniowych.

Program wprowadza ograniczenia stosowania nawozów w określonych okresach.

 

2.       Dawki i sposoby nawożenia.

      Przedawkowanie nawozu w stosunku do zapotrzebowania upraw powoduje straty          składników nawozowych , które spływają do wód powodując ich zanieczyszczenia.

Dopuszczalna  roczna dawka nawozu naturalnego odpowiada 170 kg azotu całkowitego na 1 ha użytków rolnych

      Dlatego należy:

·         Dawki nawozowe ustalać na podstawie potrzeb nawozowych upraw, (uwzględnić czynniki: potencjał pola, sposoby uprawy, ilość azotu dostarczanego przez glebę oraz pochodzącego z nawozów naturalnych i mineralnych)

·         Dostosować obsadę zwierząt do możliwości wykorzystania nawozów naturalnych lub zabezpieczyć odbiór nadwyżki ilości tych nawozów,

·         Prowadzić nawożenie w optymalnych terminach, według opracowanych harmonogramów.

·         Stosować nawozy naturalne i mineralne równomiernie na powierzchni pól oraz   w podzielonych dawkach w zależności od stadium rozwoju roślin,

·         Unikać stosowania nawozów azotowych w późnym okresie wzrostu i rozwoju roślin przy ustaleniu dawek nawozów na pastwiska, brać pod uwagę ilość składników pozostawianych przez zwierzęta w formie odchodów. Na polach o dużym nachyleniu (większym niż 10%) unikać stosowania nawozów łącznie ze środkami ochrony roślin, nawet jeżeli pozwalają na to instrukcje stosowania tych środków

 

3.       Stosowanie nawozów na glebach podmokłych, zalanych, zamarzniętych i pokrytych śniegiem.

·         Na glebach powierzchniowo o zamarzniętych, w okresach odwilży, można stosować nawozy, jeżeli uzasadniają to względy organizacyjne lub agrotechniczne, dotyczy to w szczególności pierwszej, wiosennej dawki nawozów azotowych na uprawach roślin ozimych.

·         Na glebach o poziomie wody gruntowej znajdującej się płyciej niż 1,2 m od powierzchni terenu nie należy stosować nawozów naturalnych w formie płynnej.

·         Na gleby o wysokim poziomie wody gruntowej pod trwałymi użytkami zielonymi nawozy mineralne, a szczególnie azotowe i potasowe, należy stosować w sposób dawkowany, po każdym pokosie (przepasieniu).

 

4.       Nawożenie pól w pobliżu cieków i zbiorników wodnych oraz ograniczenie zanieczyszczeń azotanami w strefach ochrony wód.

·         Zabieg nawożenia należy prowadzić przy sprzyjającym kierunku wiatru ( zapobieganie znoszeniu nawozu na powierzchnię wody czy obszaru chronionego).

·         Mycie rozsiewaczy nawozów i opryskiwaczy nie może się odbywać w pobliżu wód powierzchniowych czy stref ochrony wód. Wodę z mycia sprzętu należy równomiernie rozlać po powierzchni przeznaczonej do nawożenia, oddalonej o co najmniej 20m od brzegów zbiorników i cieków wodnych.

·         Pastwiska znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej wód powierzchniowych nie powinny być przeciążane zbyt dużą ilością zwierząt.

·         Nie wolno lokalizować wodopojów bezpośrednio na zbiorniku lub cieku wodnym.

 

5.  Użytkowanie gruntów i organizacja produkcji na użytkach rolnych.

Należy stosować się do zasad:

·   Użytkowanie gruntów powinno być dostosowane do warunków naturalnych, w których zlokalizowane jest gospodarstwo, a organizacja produkcji rolniczej powinna opierać się na płodozmianie

·   Na terenach równinnych około 60% powierzchni gruntów ornych powinno pozostawać przez cały rok pod okrywą roślinną.

·   Racjonalny płodozmian powinien obejmować 3 – 4 gatunki roślin na glebach lekkich i 4 – 5  gatunków na glebach cięższych.

·   W ogniwie zmianowania rośliny ozimy/rośliny jare zaleca się stosować między plony.

·   Część gruntów w gospodarstwie może być okresowo ugorowana lub odłogowana ( pod stałą okrywą roślinną, która musi być pielęgnowana w przypadku traw przynajmniej raz do roku koszona).

·   Trwałe użytki zielone o zdegradowanej runi powinny być odnawiane.

·    Tylko wyjątkowo można stosować przeoranie darni i ponowny obsiew użytku zielonego.

·   Użytków zielonych położonych w pobliżu zabudowań inwentarskich nie można traktować jako stałych wybiegów dla zwierząt.

·   Na polach o dużym nachyleniu ( większym niż 10 % ) gleby należy utrzymywać w dobrej strukturze a przede wszystkim należy zapobiegać ich zagęszczeniu i zaskorupieniu.

·     Na gruntach rolnych o dużym nachyleniu ( większym niż 10% ) wszystkie zabiegi uprawowe należy prowadzić w kierunku poprzecznym.

 

6. Magazynowanie nawozów naturalnych oraz pasz soczystych.

·   Wszystkie produkowane w gospodarstwie płynne i stałe odchody zwierzęce i odpady przechowywać w specjalnych, szczelnych zbiornikach lub na płytach,

·   Eliminować przechowywanie obornika w pryzmach polowych bezpośrednio na gruncie.

·   Zapewnić pojemność zbiorników na gnojowicę i na gnojówkę, umożliwiającą przechowywanie minimum przez 4 miesiące ( zalecana 6 miesięcy ),

·   Zapewnić szczelność zbiorników na płynne odchody zwierzęce oraz na bezodpływowych zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych.

Należy:

-zabezpieczyć podłogi pomieszczeń inwentarskich i płyty gnojowe przed przenikaniem wycieków do gruntu i zaopatrzyć w instalacje odprowadzające wycieki do zbiorników na gnojówkę lub gnojownice,

-    stosować utwardzenie wybiegów i innych miejsc przebywania zwierząt, z możliwością odprowadzenia wód opadowych z tych miejsc do zbiornika na płynne odchody zwierzęce,

-    nie odprowadzać substancji pochodzących z domowych instalacji sanitarnych do zbiornika na gnojówkę lub gnojownice,

-     wszystkie produkowane w gospodarstwie pasze soczyste przechowywać w specjalnych zbiornikach (silosach) lub na płytach wyposażonych w studzienki zbierające wyciekające soki,

-    eliminować pryzmy kiszonkowe sporządzane bezpośrednio na gruncie.

 

7. Plany nawożenia i karty dokumentacyjne.

Racjonalne podejście do nawożenia w gospodarstwie rolnym powinno uwzględniać rodzaj gleby i upraw.

 

ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami = poprawa ekonomi gospodarstwa.

W tym celu należy:

-          sporządzać co roku bilans azotu w gospodarstwie

-          sporządzać co roku plany nawozowe ( prawidłowy rozdział nawozów organicznych, organiczno - mineralnych i mineralnych pod poszczególne rośliny płodozmianu, z uwzględnieniem ich zapotrzebowania na podstawowe makroskładniki ( N,P,K,) oraz zasobności gleb przyswajalne składniki pokarmowe ).

Należy :

- prowadzić karty dokumentacyjne zawierające informacje o:

a)      powierzchni pola

b)      rodzaju uprawy i uzyskanych plonach

c)       dacie nawożenia

d)      objętości i ilości zastosowanych związków azotu z określeniem ich pochodzenia

·         nawozy naturalne w tym odchody zwierzęce

·         nawozy organiczne w tym odpady, komposty,

·         zakupione i zastosowane mineralne nawozy azotowe

- bilanse azotu i plany nawozowe należy opracować zgodnie z załącznikiem nr 2 do  Rozporządzenia Ministra Środowiska z 23.12.2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

        

Wszystkie powyższe obowiązki kierowane są do:

Rolników indywidualnych i podmiotów gospodarczych prowadzących działalność rolniczą w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa lub warzywnictwa w granicach obszaru objętego Programem.


Data dodania dokumentu: 2006-07-07
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2006-07-07
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski