Udzielenie licencji na transport drogowy taxi

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ

Podstawa prawna

 •  Ustawa z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 poz.2130)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz.2463)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz.1000.)

I.WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką F-OSO/01
 • odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,
 • kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
 • kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 • zaświadczenie z rejestru skazanych
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców
 • kserokopię krajowego dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu, którym transport ma być wykonywany, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu — również dokument stwierdzający prawo dysponowania nim,
 • oświadczenie poświadczające spełnienie przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego transport drogowy wymagań ustawy o transporcie drogowym
 • kserokopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką potwierdzonego zdanym egzaminem lub dokumenty świadczące o co najmniej 5 letniej praktyce w zakresie transportu drogowego taksówką,
 • kserokopia świadectwa legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego.

Do wglądu:
Oryginały wszystkich kserokopii dokumentów

II.OPŁATY:

Opłata za licencję jest wyliczana według obowiązujących stawek w zależności od okresu na jaki udzielono licencji i wnosi się ją na rachunek Urzędu Miasta Koźmin Wielkopolski przed odbiorem licencji i wynosi:

 • 2-15 lat - 200 zł 
 • 15-30 lat - 250 zł
 • 30-50 lat - 300 zł

III. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU:

Do 30 dni.    

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

 Stanowisko  ds. ewidencji podmiotów gospodarczych – pokój nr 10, tel. 62 72 19 330

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA:

 Na podstawie złożonego wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego  taksówką udziela się licencji.

VI.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w terminie  14 dni od daty jej doręczenia

Formularze

Wniosek o udzielenie licencji

Oświadczenie kierowcy

Oświadczenie dotyczące zamiaru zatrudniania kierowców

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Marciniak
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:274